Báo cáo tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường

Mẫu báo cáo tiến độ đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Báo cáo tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường mới nhất

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết được ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đơn giản. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của Báo cáo tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường

(1)
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …

(Địa danh), ngày … tháng … năm …

Kính gửi: … (2) …

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

của …(3)…

I. Thông tin chung về cơ sở:

Tên chủ cơ sở: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………….

Điện thoại:………… Fax: ………… E-mail:………………………….

Quyết định phê đề án bảo vệ môi trường chi tiết số … ngày … tháng … năm …. của …

2. Các công trình/biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở đã hoàn thành

2.1. Công trình/biện pháp đã hoàn thành …Ngày hoàn thành…, Ngày đi vào vận hành…

2.2. Công trình/biện pháp đã hoàn thành …Ngày hoàn thành…, Ngày đi vào vận hành…

3. Kết quả quan trắc, phân tích các thông số đặc trưng khi vận hành công trình/biện pháp bảo vệ môi trường

Xem thêm:  Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em

(phải đảm bảo đủ các thông số đặc trưng cho chất thải của cơ sở và đã được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng).

4. Các nội dung thay đổi so với đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt(nếu có)

5. Hồ sơ kèm theo báo cáo (nếu có)

Nơi nhận:

(4)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chủ Cơ sở

2) Tên cơ quan thẩm định

(3) Tên của Cơ sở

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ sở.

Báo cáo tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button