Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần

Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN

Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN – Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN – Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Mẫu phục vụ cho công tác quyết toán thuế TNCN cuối năm.

Nội dung cơ bản của Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần như sau:

Phụ lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN
THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO THUẾ SUẤT TOÀN PHẦN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………..………………………………………………..

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………..

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/
Hộ chiếu

Cá nhân không cư trú

Thu nhập chịu thuế (TNCT)

Số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ

Số thuế TNCN được giảm do làm việc tại KKT

Tổng số

Trong đó: TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

Trong đó: TNCT được giảm thuế

Tổng số

Trong đó: Số thuế từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động

Làm việc tại KKT

Theo Hiệp định

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

1

2

Tổng

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

(KKT: Khu kinh tế; BH: Bảo hiểm; DN: doanh nghiệp)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số biểu mẫu dùng khi quyết toán thuế TNCN dưới đây:

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu đơn xin xác nhận bệnh tật
Back to top button