Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư

Mẫu số 15/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư. Mẫu nêu rõ nội dung bảng đối chiếu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 15/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN……
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Tên dự án đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư đã thanh toán đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT

TÊN CÁC NGUỒN VỐN

SỐ LIỆU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ LIỆU CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN VỐN

CHÊNH LỆCH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) – (4)

1

Nguồn vốn đầu tư công (1.1 +1.2)

1.1

Vốn Ngân sách nhà nước

– Ngân sách cấp xã chi cho dự án

– Ngân sách cấp trên hỗ trợ dự án

1.2

Vốn khác thuộc vốn đầu tư công

2

Nguồn vốn nhà nước khác (nếu có): ghi chi tiết từng nguồn

3

Nguồn vốn khác bố trí cho dự án (nếu có): ghi chi tiết từng nguồn

Tổng cộng (1+2)

2. Nhận xét, kiến nghị:

Ý kiến nhận xét, kiến nghị đối với người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cơ quan quản lý, thanh toán vốn đầu tư; nêu những nguyên nhân chênh lệch và kiến nghị xử lý (nếu có):

…,Ngày tháng năm…
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…….

…, Ngày tháng năm….
CƠ QUAN THANH TOÁN VỐN

KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp dự án có nhiều cơ quan thanh toán, cho vay, cấp vốn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm đối chiếu số liệu thanh toán với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo quyết toán của dự án.

Mẫu số 15/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư

Xem thêm:  Dàn ý Phân tích hai khổ thơ cuối bài Tràng Giang
Back to top button