Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 được ABC Land sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo. Bản đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký đầu năm do công đoàn đưa ra để người lao động đăng ký.

Tiêu chí xếp hạng thành viên cuối năm

Đăng ký thi đua công đoàn

1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?

Phiếu đăng ký thi đua công đoàn là biểu mẫu dành cho các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương lập ra để đăng ký các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể trong đơn vị, cơ quan mình. Từ đó đề xuất khen thưởng bằng khen hoặc danh hiệu thi đua cho những cá nhân có nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích tốt. Dưới đây là 4 mẫu biên bản đăng ký thi đua công đoàn mới nhất để các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo cho việc đăng ký kinh doanh của mình.

2. Bản đăng ký thi đua của Công đoàn trường

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH …………

TRƯỜNG THPT ĐÃ CHẤP NHẬN Tuyển dụng…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………. ngày .tháng năm .

BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI

NĂM HỌC 2021 – 2022

Kính gửi: Thường trực Công đoàn Giáo dục …………

Căn cứ Công văn số .. ngày ..

BCH Đoàn trường THPT Đỗ Đăng Tuyển đã đăng ký thi đua năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Đăng ký xếp loại công đoàn:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Danh hiệu thi đua Công đoàn:

 • Tập đoàn:

– Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa – Thể thao” của Liên đoàn Lao động tỉnh

– Tập thể công đoàn xuất sắc (được Đảng cộng sản Việt Nam công nhận)

số 8

 • Riêng tư:

Định lượng

Đoàn viên Công đoàn xuất sắc (được Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao)

16

3. Hình thức khen thưởng:

A- Khen ngợi toàn diện

 • Tập đoàn:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh …………

x

 • Riêng tư:

Định lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

Trước hết

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm.

thứ mười hai

B- Đặc biệt khen ngợi

1. Chủ đề “Văn hóa – Thể thao”

 • Tập đoàn:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh …………

x

 • Riêng tư:

Định lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm.

7

2. Chủ đề “Học giỏi, đảm việc nhà”

 • Tập đoàn:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh …………

x

 • Riêng tư:

Định lượng

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm.

15

3. Chủ đề “Dạy tốt – Học tốt”

 • Tập đoàn:

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh …………

x

 • Riêng tư:

Định lượng

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm Tỉnh …………

2

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm.

số 8

Trên đây là đăng ký dự thi của ………… .. năm học 2021-2022. Kính đề nghị Ban Thường vụ Đoàn trường CĐSP tỉnh theo dõi, đánh giá và khen thưởng cuối năm học.

Người nhận:

– Là người nhận;

– Lưu: CCCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

3. Bản đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Đại học Giáo dục: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CÔNG ĐOÀN NHẬN XÉT NĂM HỌC LOẠI HÌNH CÔNG NHÂN ĐOÀN ……………………

Thân mến: BAN TIÊU CHUẨN NGÀNH GIÁO DỤC …….

Căn cứ Quyết định số 1689 / QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn Việt Nam;

Thực tế hiện nay Sự nghi ngờ quyết định Lễ hội cầu hôn Lệnh cấm Thách đấu hành tây Nhân công Coporation, nhóm Cơ bắp Phòng……………… ngày …… / …… / 20 …… và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố;

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở …………:

Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu:

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Làm tốt lắm
 • Hoàn thành nhiệm vụ

Công đoàn cơ sở đạt Cờ thi đua xuất sắc của:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: ………….

Tổng Liên đoàn Lao động Thành phố: ………….

 • Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc:… Tổ/ tổng… Union Group
 • Số Đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc: …… Đơn vị/ tổng số …… Đoàn viên

Đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục thành phố công nhận, xét khen thưởng cuối năm học.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

4. Bản đăng ký thi đua công đoàn

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2020

CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG NỮ HUYỆN

CĐCS ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày tháng năm 2020

BẢNG ĐĂNG KÝ XẾP HẠNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Năm 2020

– Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và chủ đề phong trào thi đua muốn tham gia.

STT Tên trường đại học Đăng ký danh hiệu cạnh tranh Do đại diện lãnh đạo ký
Cuộc thi toàn diện Chủ đề cạnh tranh
(Đăng ký tham gia phong trào)
Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Được Liên đoàn Lao động Huyện tặng Giấy khen. CĐCS Hoàn thành xuất sắc; làm tốt; hoàn thành Nhóm cộng đồng mạnh và xuất sắc Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ Văn hóa – thể thao Làm tốt lắm
nước – Đảm việc nhà
TM. BAN CÔNG ĐOÀN NỮ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

5. Bản đăng ký thi đua công đoàn số 2

liên hiệp

CCCS:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………., Ngày… tháng… năm 20…

BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI

Năm 20…

I. TÍNH CÁCH CÁ NHÂN Đánh dấu (X) vào tiêu đề cuộc thi bạn muốn đăng ký và cuộc thi chủ đề bạn muốn tham gia

STT Họ và tên Cuộc thi toàn diện Chủ đề cạnh tranh
(Đăng ký tham gia phong trào)
Chữ ký cá nhân
Vận động viên xuất sắc Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN Liên đoàn lao động tỉnh Giấy chứng nhận của liên đoàn lao động cấp huyện Phong cách sống của VM Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ Văn hóa thể thao Không vi phạm trách nhiệm xã hội Làm tốt lắm
nước – Đảm việc nhà

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

(Đã ký và đóng dấu)

Trên đây là bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp 2022

Bài viết “Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-04-25 08:40:36. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022
#Bảng #đăng #ký #thi #đua #công #đoàn #năm

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 được ABC Land sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo. Bản đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký đầu năm do công đoàn đưa ra để người lao động đăng ký.
Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên cuối năm

1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?
Phiếu đăng ký thi đua công đoàn là biểu mẫu dành cho các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương lập ra để đăng ký các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể trong đơn vị, cơ quan mình. Từ đó đề xuất khen thưởng bằng khen hoặc danh hiệu thi đua cho những cá nhân nỗ lực, cố gắng đạt thành tích tốt. Dưới đây là 4 mẫu biên bản đăng ký thi đua công đoàn mới nhất dành cho các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo để các bạn tham khảo đăng ký cho doanh nghiệp của mình.
2. Phiếu đăng ký thi đua của Công đoàn trường

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH …………
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ NHẬN TUYỂN DỤNG…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
…………. ngày ….tháng …năm ….

BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ
NĂM HỌC 2021 – 2022

Kính gửi: Thường trực Công đoàn Giáo dục …………
Căn cứ Công văn số .. ngày .. tháng..năm .. của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh ………… về việc đăng ký thi đua công đoàn và báo cáo số năm học 2021-2022;
BCH Đoàn trường THPT Đỗ Đăng Tuyển đã đăng ký thi đua năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
1. Đăng ký xếp loại công đoàn:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Danh hiệu thi đua Công đoàn:
Tập thể:

– Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa – Thể thao” của Liên đoàn Lao động tỉnh

– Tập thể công đoàn xuất sắc (được Đảng cộng sản Việt Nam công nhận)

số 8

Riêng tư:

Số lượng

Công đoàn viên xuất sắc (được CĐCS đánh giá cao)

16

3. Hình thức khen thưởng:
A- Khen ngợi toàn diện
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

đầu tiên

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

thứ mười hai

B- Đặc biệt khen ngợi
1. Chủ đề “Văn hóa – Thể thao”
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

7

2. Chủ đề “Học giỏi, đảm việc nhà”
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

15

3. Chủ đề “Dạy tốt – Học tốt”
Tập thể:

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

2

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

số 8

Trên đây là đăng ký thi đua của ………… .. năm học 2021-2022. Kính đề nghị Ban Thường vụ CĐSP tỉnh theo dõi, đánh giá và khen thưởng cuối năm học.

Người nhận:
– Là người nhận;
– Lưu: CCCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

3. Bản đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Đại học Giáo dục: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM GIỚI
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI Ý KIẾN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC LOẠI NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN …………
Thân mến: BAN TIÊU CHUẨN NGÀNH GIÁO DỤC …….
Căn cứ Quyết định số 1689 / QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn Việt Nam;
Thực tế hiện tại Nghi quyết định Lễ hội đề xuất Lệnh cấm Thách thức hành tây Nhân công tập đoàn Bắp thịt Phòng ban……………… ngày …… / …… / 20 …… và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố;
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở …………:
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt công việc
Hoàn thành nhiệm vụ
Công đoàn cơ sở đạt Cờ thi đua xuất sắc của:
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: ……….
Tổng Liên đoàn Lao động Thành phố: ……….
Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc:… Tổ/ tổng… Union Group
Số Đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc: …… Đơn vị/ tổng số …… Đoàn viên
Đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục thành phố công nhận, xét khen thưởng cuối năm học.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

4. Bản đăng ký thi đua công đoàn

CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG NỮ HUYỆN
CĐCS ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày tháng năm 2020
BẢNG ĐĂNG KÝ XẾP HẠNG NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG
Năm 2020
– Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và chuyên đề phong trào thi đua muốn tham gia.
STT
Tên trường đại học
Đăng ký danh hiệu cạnh tranh
Do đại diện lãnh đạo ký
Cuộc thi toàn diện
Chuyên đề cạnh tranh(Đăng ký tham gia phong trào)
Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN
Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Bằng khen của Tổng LĐLĐVN
Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh
Giấy khen của Liên đoàn Lao động Huyện
CĐCS Hoàn thành xuất sắc; làm tốt; hoàn thành
Nhóm cộng đồng mạnh và xuất sắc
Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ
Văn hóa – thể thao
Làm tốt lắm nước – Đảm việc nhà

TM. BAN CÔNG ĐOÀN NỮ
Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
5. Bản đăng ký thi đua công đoàn số 2
Công đoàn
CCCS:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……………., ngày … tháng … năm 20 …
BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ
Năm 20 …
I. CÁ NHÂN Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua bạn muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề bạn muốn tham gia
STT
Họ và tên
Cuộc thi toàn diện
Chuyên đề cạnh tranh(Đăng ký tham gia phong trào)
Chữ ký cá nhân
Vận động viên xuất sắc
Ban lãnh đạo Tổng LĐLĐVN
Liên đoàn Lao động tỉnh
Giấy chứng nhận của Liên đoàn lao động cấp huyện
Phong cách sống của VM
Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ
Văn hóa thể thao
Không vi phạm trách nhiệm xã hội
Làm tốt lắm nước – Đảm việc nhà

Xem thêm:  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn 2022

Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Bảng #đăng #ký #thi #đua #công #đoàn #năm

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 được ABC Land sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo. Bản đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký đầu năm do công đoàn đưa ra để người lao động đăng ký.
Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên cuối năm

1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?
Phiếu đăng ký thi đua công đoàn là biểu mẫu dành cho các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương lập ra để đăng ký các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể trong đơn vị, cơ quan mình. Từ đó đề xuất khen thưởng bằng khen hoặc danh hiệu thi đua cho những cá nhân nỗ lực, cố gắng đạt thành tích tốt. Dưới đây là 4 mẫu biên bản đăng ký thi đua công đoàn mới nhất dành cho các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo để các bạn tham khảo đăng ký cho doanh nghiệp của mình.
2. Phiếu đăng ký thi đua của Công đoàn trường

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH …………
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ NHẬN TUYỂN DỤNG…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
…………. ngày ….tháng …năm ….

BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ
NĂM HỌC 2021 – 2022

Kính gửi: Thường trực Công đoàn Giáo dục …………
Căn cứ Công văn số .. ngày .. tháng..năm .. của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh ………… về việc đăng ký thi đua công đoàn và báo cáo số năm học 2021-2022;
BCH Đoàn trường THPT Đỗ Đăng Tuyển đã đăng ký thi đua năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
1. Đăng ký xếp loại công đoàn:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Danh hiệu thi đua Công đoàn:
Tập thể:

– Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa – Thể thao” của Liên đoàn Lao động tỉnh

– Tập thể công đoàn xuất sắc (được Đảng cộng sản Việt Nam công nhận)

số 8

Riêng tư:

Số lượng

Công đoàn viên xuất sắc (được CĐCS đánh giá cao)

16

3. Hình thức khen thưởng:
A- Khen ngợi toàn diện
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

đầu tiên

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

thứ mười hai

B- Đặc biệt khen ngợi
1. Chủ đề “Văn hóa – Thể thao”
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

7

2. Chủ đề “Học giỏi, đảm việc nhà”
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

15

3. Chủ đề “Dạy tốt – Học tốt”
Tập thể:

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

2

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

số 8

Trên đây là đăng ký thi đua của ………… .. năm học 2021-2022. Kính đề nghị Ban Thường vụ CĐSP tỉnh theo dõi, đánh giá và khen thưởng cuối năm học.

Người nhận:
– Là người nhận;
– Lưu: CCCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

3. Bản đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Đại học Giáo dục: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM GIỚI
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI Ý KIẾN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC LOẠI NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN …………
Thân mến: BAN TIÊU CHUẨN NGÀNH GIÁO DỤC …….
Căn cứ Quyết định số 1689 / QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn Việt Nam;
Thực tế hiện tại Nghi quyết định Lễ hội đề xuất Lệnh cấm Thách thức hành tây Nhân công tập đoàn Bắp thịt Phòng ban……………… ngày …… / …… / 20 …… và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố;
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở …………:
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt công việc
Hoàn thành nhiệm vụ
Công đoàn cơ sở đạt Cờ thi đua xuất sắc của:
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: ……….
Tổng Liên đoàn Lao động Thành phố: ……….
Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc:… Tổ/ tổng… Union Group
Số Đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc: …… Đơn vị/ tổng số …… Đoàn viên
Đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục thành phố công nhận, xét khen thưởng cuối năm học.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

4. Bản đăng ký thi đua công đoàn

CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG NỮ HUYỆN
CĐCS ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày tháng năm 2020
BẢNG ĐĂNG KÝ XẾP HẠNG NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG
Năm 2020
– Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và chuyên đề phong trào thi đua muốn tham gia.
STT
Tên trường đại học
Đăng ký danh hiệu cạnh tranh
Do đại diện lãnh đạo ký
Cuộc thi toàn diện
Chuyên đề cạnh tranh(Đăng ký tham gia phong trào)
Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN
Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Bằng khen của Tổng LĐLĐVN
Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh
Giấy khen của Liên đoàn Lao động Huyện
CĐCS Hoàn thành xuất sắc; làm tốt; hoàn thành
Nhóm cộng đồng mạnh và xuất sắc
Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ
Văn hóa – thể thao
Làm tốt lắm nước – Đảm việc nhà

TM. BAN CÔNG ĐOÀN NỮ
Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
5. Bản đăng ký thi đua công đoàn số 2
Công đoàn
CCCS:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……………., ngày … tháng … năm 20 …
BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ
Năm 20 …
I. CÁ NHÂN Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua bạn muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề bạn muốn tham gia
STT
Họ và tên
Cuộc thi toàn diện
Chuyên đề cạnh tranh(Đăng ký tham gia phong trào)
Chữ ký cá nhân
Vận động viên xuất sắc
Ban lãnh đạo Tổng LĐLĐVN
Liên đoàn Lao động tỉnh
Giấy chứng nhận của Liên đoàn lao động cấp huyện
Phong cách sống của VM
Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ
Văn hóa thể thao
Không vi phạm trách nhiệm xã hội
Làm tốt lắm nước – Đảm việc nhà

Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Xem thêm:  Đơn tố giác tội phạm 2022

Trên đây là bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Bảng #đăng #ký #thi #đua #công #đoàn #năm

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 được ABC Land sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo. Bản đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký đầu năm do công đoàn đưa ra để người lao động đăng ký.
Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên cuối năm

1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?
Phiếu đăng ký thi đua công đoàn là biểu mẫu dành cho các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương lập ra để đăng ký các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể trong đơn vị, cơ quan mình. Từ đó đề xuất khen thưởng bằng khen hoặc danh hiệu thi đua cho những cá nhân nỗ lực, cố gắng đạt thành tích tốt. Dưới đây là 4 mẫu biên bản đăng ký thi đua công đoàn mới nhất dành cho các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo để các bạn tham khảo đăng ký cho doanh nghiệp của mình.
2. Phiếu đăng ký thi đua của Công đoàn trường

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH …………
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ NHẬN TUYỂN DỤNG…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
…………. ngày ….tháng …năm ….

BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ
NĂM HỌC 2021 – 2022

Kính gửi: Thường trực Công đoàn Giáo dục …………
Căn cứ Công văn số .. ngày .. tháng..năm .. của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh ………… về việc đăng ký thi đua công đoàn và báo cáo số năm học 2021-2022;
BCH Đoàn trường THPT Đỗ Đăng Tuyển đã đăng ký thi đua năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
1. Đăng ký xếp loại công đoàn:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Danh hiệu thi đua Công đoàn:
Tập thể:

– Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa – Thể thao” của Liên đoàn Lao động tỉnh

– Tập thể công đoàn xuất sắc (được Đảng cộng sản Việt Nam công nhận)

số 8

Riêng tư:

Số lượng

Công đoàn viên xuất sắc (được CĐCS đánh giá cao)

16

3. Hình thức khen thưởng:
A- Khen ngợi toàn diện
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

đầu tiên

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

thứ mười hai

B- Đặc biệt khen ngợi
1. Chủ đề “Văn hóa – Thể thao”
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

7

2. Chủ đề “Học giỏi, đảm việc nhà”
Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

15

3. Chủ đề “Dạy tốt – Học tốt”
Tập thể:

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

2

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

số 8

Trên đây là đăng ký thi đua của ………… .. năm học 2021-2022. Kính đề nghị Ban Thường vụ CĐSP tỉnh theo dõi, đánh giá và khen thưởng cuối năm học.

Người nhận:
– Là người nhận;
– Lưu: CCCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

3. Bản đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Đại học Giáo dục: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM GIỚI
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI Ý KIẾN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC LOẠI NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN …………
Thân mến: BAN TIÊU CHUẨN NGÀNH GIÁO DỤC …….
Căn cứ Quyết định số 1689 / QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn Việt Nam;
Thực tế hiện tại Nghi quyết định Lễ hội đề xuất Lệnh cấm Thách thức hành tây Nhân công tập đoàn Bắp thịt Phòng ban……………… ngày …… / …… / 20 …… và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố;
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở …………:
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt công việc
Hoàn thành nhiệm vụ
Công đoàn cơ sở đạt Cờ thi đua xuất sắc của:
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: ……….
Tổng Liên đoàn Lao động Thành phố: ……….
Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc:… Tổ/ tổng… Union Group
Số Đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc: …… Đơn vị/ tổng số …… Đoàn viên
Đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục thành phố công nhận, xét khen thưởng cuối năm học.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

4. Bản đăng ký thi đua công đoàn

CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG NỮ HUYỆN
CĐCS ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày tháng năm 2020
BẢNG ĐĂNG KÝ XẾP HẠNG NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG
Năm 2020
– Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và chuyên đề phong trào thi đua muốn tham gia.
STT
Tên trường đại học
Đăng ký danh hiệu cạnh tranh
Do đại diện lãnh đạo ký
Cuộc thi toàn diện
Chuyên đề cạnh tranh(Đăng ký tham gia phong trào)
Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN
Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Bằng khen của Tổng LĐLĐVN
Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh
Giấy khen của Liên đoàn Lao động Huyện
CĐCS Hoàn thành xuất sắc; làm tốt; hoàn thành
Nhóm cộng đồng mạnh và xuất sắc
Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ
Văn hóa – thể thao
Làm tốt lắm nước – Đảm việc nhà

TM. BAN CÔNG ĐOÀN NỮ
Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
5. Bản đăng ký thi đua công đoàn số 2
Công đoàn
CCCS:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
……………., ngày … tháng … năm 20 …
BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ
Năm 20 …
I. CÁ NHÂN Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua bạn muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề bạn muốn tham gia
STT
Họ và tên
Cuộc thi toàn diện
Chuyên đề cạnh tranh(Đăng ký tham gia phong trào)
Chữ ký cá nhân
Vận động viên xuất sắc
Ban lãnh đạo Tổng LĐLĐVN
Liên đoàn Lao động tỉnh
Giấy chứng nhận của Liên đoàn lao động cấp huyện
Phong cách sống của VM
Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ
Văn hóa thể thao
Không vi phạm trách nhiệm xã hội
Làm tốt lắm nước – Đảm việc nhà

Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị.
Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Back to top button