Bạn rất đẹp trai tiếng Anh là gì

Vietnamese

bạn rất đẹp trai

English

the weather is very nice

Last Update:                                                            2020-01-06                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

bạn đẹp trai

English

you are not handsome

Last Update:                                                            2021-07-16                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

bạn rất đẹp

English

i miss you beutiful

Last Update:                                                            2012-07-03                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

rất đẹp trai.

English

really beautiful.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

rất đẹp trai.

English

so handsome.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Xem thêm:  STT tổng kết cuối năm học hay và ý nghĩa

Vietnamese

rất đẹp trai.

English

very good looking

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

rất đẹp trai.

English

very handsome.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

Ổng rất đẹp trai.

English

he was very handsome.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

anh rất đẹp trai.

English

– really?

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

anh rất đẹp trai.

English

you’re a very handsome man

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Xem thêm:  Đà Nẵng thông tin về việc hủy quyết định giá đất tại dự án Phú Gia Compound

Vietnamese

anh rất đẹp trai.

English

you’re very handsome.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

nó rất đẹp trai.

English

so handsome he is.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

họ rất đẹp trai.

English

they’re really handsome.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

Đỉnh, rất đẹp trai.

English

oh, first of all, super handsome

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

phải, rất đẹp trai.

English

yes, really handsome.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Xem thêm:  Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2022

Vietnamese

– vâng, rất đẹp trai.

English

yes, very handsome.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

rất đẹp

English

very nice.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 4                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

rất đẹp

English

thanks!

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

rất đẹp

English

that’s very pretty.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

rất đẹp

English

it’s beautiful.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Back to top button