Bạn cũng thế Tiếng Anh là gì

Vietnamese

cảm ơn bạn cũng vậy nhé

English

thank you, you to

Last Update:                                                            2021-01-30                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm ơn em cũng vậy nhé

English

thank you too

Last Update:                                                            2021-02-28                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm ơn chị cũng vậy nhé

English

thank you, you too

Last Update:                                                            2020-03-02                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

bạn cũng vậy nhé

English

have you still stayed in vietnam

Last Update:                                                            2020-03-25                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

bạn cũng vậy nhé

English

same to you

Last Update:                                                            2018-03-18                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Xem thêm:  Hotter nghĩa tiếng Anh là gì

Vietnamese

cảm ơn bạn nhé?

English

you are welcome

Last Update:                                                            2017-05-16                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm ơn người yêu cũng vậy nhé

English

thank you baby too

Last Update:                                                            2021-08-06                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm ơn bạn

English

thank you

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 6                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm ơn bạn

English

you welcome

Last Update:                                                            2016-01-30                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

bạn cũng vậy

English

so are you

Last Update:                                                            2021-08-11                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: T2_2112                                                                                    

Xem thêm:  Bộ giáo dục tiếng Anh là gì

Vietnamese

cảm ơn bạn

English

thanks

Last Update:                                                            2014-10-31                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm ơn bạn.

English

dirk lawson wants a day of pampering at burke williams spa.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm ơn bạn.

English

thank you. perfect.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cảm ơn bạn.

English

thank you, academy. – tony.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

bạn cũng vậy.

English

you must be, too.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Xem thêm:  Tấm kính tiếng Anh là gì

Vietnamese

– cảm ơn nhé, tớ cũng vậy.

English

– thank you. me, too.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

anh cũng vậy nhé

English

have a nice day

Last Update:                                                            2018-12-14                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

cô cũng vậy nhé

English

hey… there’s a penny right there.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

và cảm ơn bạn.

English

and thank you too.

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Vietnamese

các bạn cũng vậy.

English

you have a kid

Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                           Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                               Quality:                                                                                                                                                                    
Reference: Anonymous                                                                                    

Back to top button