Bài tập, kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn môn toán bộ sách chân trời sáng tạo

Tài Liệu Tập Huấn Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Tài Liệu Tập Huấn Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo gồm các bài sau:

MỤC LỤC

PHẦN MỘT: HƯỚNG DẪN CHUNG

I. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA MÔN TOÁN

 • 1. Quan điểm biên soạn
 • 2. Những điểm mới của sách giáo khoa môn Toán

II. CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC BÀI HỌC

 • 1. Cấu trúc sách
 • 2. Cấu trúc bài học
 • 3. Phẩm chất tích hợp trải nghiệm sáng tạo trong SGK Toán 2

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

 • 1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Toán
 • 2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học/tổ chức hoạt động

IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN

 • 1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất
 • 2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Toán
 • V. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN SÁCH VÀ CÁC HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA NXB GDVN
 • VI. KHAI THÁC THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU TRONG DẠY HỌC
 • VII. MỘT SỐ LƯU Ý LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO THÔNG TƯ 3866
 • PHẦN HAI: GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
 • PHẦN BA: CÁC NỘI DUNG KHÁC

I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN

II. GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH BỔ TRỢ, SÁCH THAM KHẢO

Xem thêm:  Đề bài - bài 2 trang 37 sbt sử 7
Back to top button