Bài 11: ôn tập: hơn tám mươi năm chống thực dân pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích giành lại tự do, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Mà như Bác Hồ nói trong bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của tất cả đồng bào Việt Nam.

Câu 1 trang 23 SGK Lịch sử 5

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì ?

Trả lời:

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích giành lại tự do, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Mà như Bác Hồ nói trong bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2/9/1945, đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của tất cả đồng bào Việt Nam.


Câu 2 trang 23 SGK Lịch sử 5

Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945.

Trả lời:

Nhân vật
Sự kiện

Đại nguyên soái Trương Định
Phất cao cờ Bình Tây chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân hoạt động chống Pháp (từ năm 1862)

Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết
Phong trào Cần Vương ( từ năm 1885)

Phan Bội Châu
Phong trào Đông Du ( từ năm 1904)

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 . Phong trào Xô – Viết Nghệ – Tĩnh

Cách mạng tháng Tám năm 1945

Xem thêm:  Tải Mẫu CT02: Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú

Câu 4 trang 23 SGK Lịch sử 5 – Ôn tập

Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian.

GỢI Ý LÀM BÀI

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=CZnTPr910V0

Back to top button