bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 115 sgk toán 2

Tính chia hai số như bình thường rồi viết thêm vào tận cùng kết quả vừa tìm được đơn vị đo tương ứng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

6 : 3 = 12 : 3 = 15 : 3 = 30 : 3 =

9 : 3 = 27 : 3 = 24 : 3 = 18 : 3 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia với 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 : 3 = 2 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 30 : 3 = 10

9 : 3 = 3 27 : 3 = 9 24 : 3 = 8 18 : 3 = 6

Bài 2

Tính nhẩm:

3 x 6 = 3 x 9 = 3 x 3 = 3 x 1 =

18 : 3 = 27 : 3 = 9 : 3 = 3 : 3 =

Phương pháp giải:

Tìm kết quả của phép nhân rồi nhẩm kết quả của phép chia tương ứng.

Lời giải chi tiết:

3 x 6 = 18 3 x 9 = 27 3 x 3 = 9 3 x 1 = 3

18 : 3 = 6 27 : 3 = 9 9 : 3 = 3 3 : 3 = 1

Bài 3

Tính (theo mẫu):

8cm : 2 = 4cm 9kg : 3 =

15cm : 3 = 21(l): 3 =

14cm : 2 = 10dm : 2 =

Phương pháp giải:

Tính chia hai số như bình thường rồi viết thêm vào tận cùng kết quả vừa tìm được đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

8cm : 2 = 4cm 9kg : 3 = 3kg.

15cm : 3 = 5cm 21(l): 3 = 7(l)

14cm : 2 = 7cm 10dm : 2 = 5dm.

Bài 4

Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi.Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm đáp án ta lấy 15 chia cho số túi.

Lời giải chi tiết:

Mỗi túi có sốki-lô-gam gạolà:

15 : 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg.

Video liên quan

Back to top button