51 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

Với 51 đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập, Luyện giải bài tập thành thạo để chuẩn bị tốt môn Toán cho kì thi học kì 2 sắp tới.

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 này còn có đề thi môn Toán 2 Cánh diều có bảng ma trận và đáp án kèm theo sẽ giúp tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 cho các em học sinh. tôi. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm 39 bài toán nâng cao lớp 2 để đạt điểm 9, 10 dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải miễn phí Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2:

Đề thi học kì 2 Toán 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2021 – 2022

Năng lực, phẩm chất Số câu và số điểm Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp 3 toàn bộ
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

SỐ HỌC – ĐỊNH LƯỢNG – GIẢI TOÁN CÓ BÀI VIẾT

Số câu

4

Đầu tiên

Đầu tiên

2

5

3

Số câu

1a, c, d

2

4

1b

3.5

Ghi bàn

2

2

0,5

2

2,5

4

TẶNG YẾU TỐ

Số câu

Đầu tiên

2

Đầu tiên

2

Số câu

7b

7a, c

Ghi bàn

0,5

Đầu tiên

0,5

Đầu tiên

Yếu tố thống kê, xác suất

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Đầu tiên

3

Số câu

6a

6b

6c

số 8

Ghi bàn

0,5

0,5

Đầu tiên

0,5

1,5

toàn bộ

Số câu

6

Đầu tiên

Đầu tiên

3

4

7

số 8

Ghi bàn

3

2

0,5

2,5

2

3.5

6,5

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán năm học 2021 – 2022

PHÒNG GD & ĐT ………… ..
TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022
TOÁN – LỚP 2
(Thời gian làm bài 20 phút)

A. Đố:

Câu hỏi 1: Số cần điền vào chỗ chấm là: 1 giờ = …… .. phút (M1- 0,5đ)

A.12
B. 20
C. 30
D. 60

Câu 2: Chiều dài của bàn là khoảng 15 ……. Tên đơn vị cần điền là: (M2 – 0,5 điểm)

A. cm
B. km
C. dm
D. m

Câu hỏi 3: Đúng điền T, Sai điền S: Số đứng trước số 342 là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 341
B. 343

Câu hỏi 4: Vui lòng khoanh tròn trước chữ cái câu trả lời bạn cho là đúng

Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 800
B. 8
C.80
D. 87

Câu hỏi 5: Ghép mỗi số với giá trị đọc của nó: (M1 – 0,5 điểm)

Câu hỏi 5

Câu hỏi 6:

a) (M3 – 0,5 điểm) Số tứ giác trong hình bên là: ………… .hình.

Câu 6

a) (M1 – 0,5 điểm) Hình nào là hình trụ? Hãy tô màu các hình dạng.

Câu 6

B. Tự luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28 362 + 245 71 – 36 206 – 123

Câu 8: Con số? (M2 – 1 điểm)

Câu 8

Câu 9: Mỗi chuồng thỏ có 5 con thỏ. Hỏi 4 lồng như vậy có bao nhiêu con thỏ? (M2 – 2 đồng)

Câu 10: Quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi:

Câu 10

a) Mỗi ​​loại có bao nhiêu con vật? Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (M1 -0,5 điểm)

Câu 10

b) Số em tối đa là …………? Số em ………… ít nhất? (M2 – 0,5đ)

c) (M3 – 0,5đ)

Câu 10

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 1

Bài 1. Chọn một chữ cái có câu trả lời đúng:

A) Các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất là:

một. 562; 625; 652

b. 625; 562; 652

c. 652; 625; 562

B) Trong các số 265; 279; 257; 297; các số lớn hơn 279 là:

một. 265

b. 257

c. 297

Bài 2. Đúng viết D, sai viết S:

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 | một. 38m + 27m = 65m

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 | b.1m = 10dm

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 | c. 16cm: 4 = 12cm

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 | d.1000m = 10km

bài 3. Viết tiếp vào dấu chấm thích hợp:

một. 211; 212; 213; …… .; …… .; 216; …… .; 218; 219; …… ..

b. 510; 515; …… ..; 525; 530; …… .; …… .;

Bài 4. Ghép mỗi số với cách đọc của nó:

Bài 5. Con số ?

Bài 6. Nhập dấu>,

một. 600 + 30 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 | 63

b. 30: 5: 3 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 | thứ mười hai

c. 100 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 | 1000

d. 400 x 2 Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 | 600 + 200

Bài 7. Đặt và sau đó tính toán:

một. 400 + 99
…………………….
…………………….
…………………….

b. 764 – 357
…………………….
…………………….
…………………….

Mục số 8. Tìm x:

một. 400 + x = 200 x

…………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

b. 295 – x = 180

…………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

Mục 9. Tìm tam giác

Hình bên có …………. Tam giác.

Viết tên các hình tam giác:

…………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

…………………… ..

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 |

Bài 10. Nhà Lan có 86 con gà và đã bán đi 29 con gà. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà?

Sự hòa tan:

……………………. ……………………. ……

……………………. ……………………. ……

……………………. ……………………. ……

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 2

Bài 1: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống.

a) 216; 217; 228; …………; …………;

b) 310; 320; 330; …………; …………;

Bài 2: (1 điểm) Các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 hãy viết các số sau từ bé nhất đến lớn nhất:

A. 37, 28, 39, 72, 93, 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28

C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số Viết số trăm Đơn vị
Bảy trăm chín mươi 790
…………………… 935

Bài 4: (1 điểm) Viết đúng số vào chỗ chấm:

1m = ………… dm

2m 6 dm = …… .dm

519cm = …… .m …… .cm

14m – 8m = …………

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19
…………………….
…………………….
…………………….
62 – 25
…………………….
…………………….
…………………….
536 + 243
…………………….
…………………….
…………………….
879 – 356
…………………….
…………………….
…………………….

Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái dưới bức tranh màu phân số {1} {3} số ô vuông.

Bài 7: (1 điểm) Tìm x:

a) x: 4 = 8

……………………
……………………
……………………

b) 4 x x = 12 + 8

……………………
……………………
……………………

Bài 8: (1 điểm) Cho tứ giác ABCD như hình vẽ bên. Tìm chu vi hình tứ giác ABCD.

Sự hòa tan:

……………………. …………

……………………. …………

……………………. …………

Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, Đội Hai trồng được ít hơn Đội Một 140 cây. Đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Sự hòa tan:

……………………. …………

……………………. …………

……………………. …………

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề số 3

Bài 1: Nối số đúng với chỗ trống: (1 điểm)

một) Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 |

b) Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 | > 40

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

52 + 27
…………………….
…………………….
…………………….
54 – 19
…………………….
…………………….
…………………….
33 + 59
…………………….
…………………….
…………………….
71 – 29
…………………….
…………………….
…………………….

bài 3: Tìm X (2 điểm)

a) X – 29 = 32

……………………
……………………
……………………

b) X + 55 = 95

……………………
……………………
……………………

Bài 4: (2 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:

a) 5 dm = ……. cm

40 cm = ……. dm

b) 1m = ………… cm

60 cm = …… .. dm

Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có tổng số 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Có bao nhiêu học sinh trong mỗi hàng?

Sự hòa tan:

……………………. …………

……………………. …………

……………………. …………

Bài 6 (1 điểm).

Trong hình bên dưới:

Đúng…. Tam giác

Có… .. hình tứ giác

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 – Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm (2 điểm)

2 x 6 =… 3 x 6 =…

15: 3 =… 24: 4 =…

27: 3 =… 20: 4 =…

4 x 7 =… 5 x 5 =…

Bài 2: Đặt và sau đó tính toán (2pts)

356 + 212 857-443

…………. ………….
…………………… ..
…………………… ..

96-48 59 + 27

…………. ………….
…………………… ..
…………………… ..

Bài 3: Tính toán (2 điểm)

5 x 4 + 15 = …………… ..

7 giờ + 8 giờ = …… ..

30: 5: 3 = ………….

24km: 4 = ………… ..

Bài 4: Tìm x (1 điểm)

X x 5 = 35

…………………….

…………………….

…………………….

x + 15 = 74

…………………….

…………………….

…………………….

Bài 5: Có 24 bút màu, chia đều cho 3 nhóm. Có bao nhiêu bút màu trong mỗi nhóm? (2 điểm)

Sự hòa tan

……………………

……………………

……………………

Bài 6: Mỗi chuồng có 4 con thỏ. 5 chuồng như vậy có bao nhiêu con thỏ?

Sự hòa tan

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 7: Nhập số?

1dm =….… Cm

1m = ……. mm

10dm =… .m

10mm =… .cm

1m = ……. dm

1 cm = …… .mm

1000m =… .km

1km = ……. m

10cm =… .dm

1000mm = …… m

Bài 8: Đặt dấu (+, -, x, 🙂 vào ô trống để có phép tính đúng:

4 5 2 = Tên
3 5 15 = 30

Bài 9: Hình dưới đây có bao nhiêu hình dạng?

a) ………… hình tứ giác.

b) ………… hình tam giác

Bài 9

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề số 5

Câu hỏi 1: Đặt tính rồi tính (3 điểm)

36 + 38 53 + 47

…………. ………….

…………. ………….

…………. ………….

100 – 65 100 – 8

…………. ………….

…………. ………….

…………. ………….

Câu 2: Con số? (1,5đ)

a) 3; Số 5; Số 7; ……; …… ..

b) 10; thứ mười hai ; 14; …………. ; ………… ..

c) 18; 19; 20; ………….; ……………

Câu hỏi 3: Tìm X (1 điểm)

a) 35 – X = 25

……………………

……………………

……………………

b) 3 x X = 27

……………………

……………………

……………………

Câu hỏi 4: Tôi nặng 50 kg, bạn nhẹ hơn tôi 15 kg. Hỏi tôi bao nhiêu ki – lô – mét – gam?

Phần thưởng

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Câu hỏi 5: Mỗi nhóm 4 học sinh có 9 nhóm như vậy. Có tất cả bao nhiêu học sinh?

Xem thêm:  Bán hạt giống cà chua bi Cherry nữ hoàng siêu ngọt F1

Phần thưởng

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 6

Bài 1: Tính toán

453 + 246 = ………….

752-569 = ………… ..

146 + 725 = …………………….

972-146 = …………

Bài 2: Tính rồi tính

575 – 128

……………………

……………………

……………………

492 – 215

……………………

……………………

……………………

143 + 279

……………………

……………………

……………………

Bài 3: Tìm X

một. X-428 = 176

……………………

……………………

……………………

b. X + 215 = 772

……………………

……………………

……………………

Bài 4: Một cửa hàng đường hôm nay bán được 453 kg đường. Buổi sáng bán được 236kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường?

Sự hòa tan

……………………

……………………

……………………

Bài 5: Tìm các số có hai chữ số mà tổng các chữ số là 13 và tích là 36

……………………

……………………

……………………

Bài 6: Trường Tiểu học Hòa Bình có 214 học sinh khối 3 và khối 4. Số học sinh khối 3 là 119. Trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh khối 4?

……………………

……………………

……………………

…………………… ..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “51 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “51 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “51 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “51 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán” bạn nhé.

Bài viết “51 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán” được đăng bởi vào ngày 2022-04-27 00:15:35. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về 51 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán
#đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #lớp #môn #Toán

With 51 exam questions at the end of the 2nd semester of 2nd grade Math to help 2nd graders review, Practice problem solving fluently to prepare well for Maths for the upcoming 2nd semester exam.
This set of 2nd grade 2nd semester end exam questions, there are also Math 2 Kite book exam questions, with matrix tables and answers attached, will help teachers refer to prepare the 2nd term final exam for their students. me. In addition, you can refer to 39 more advanced math problems in grade 2 to get a score of 9, 10 more easily. Invite teachers and students to download for free the 2nd grade 2nd grade math final exam questions:
Exam 2nd semester Math 2 2021 – 2022 book Kite
Matrix of Math 2 semester 2 exam questions for 2021 – 2022
Competence, qualities
Number of sentences and number of points
Level 1
Level 2
Level 3
total
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Arithmetic – Quantitative – MATH SOLUTION WITH WRITTEN

Number of sentences

4

first

first

2

5

3

Sentence number

1a,c,d
2

4

1b

3.5

Score

2

2

0.5

2

2.5

4

GETIVE ELEMENTS

Number of sentences

first

2

first

2

Sentence number

7b

7a,c

Score

0.5

first

0.5

first

Statistical Factor, Probability

Number of sentences

first

first

2

first

3

Sentence number

6a

6b

6c
8

Score

0.5

0.5

first

0.5

1.5

total

Number of sentences

6

first

first

3

4

7

8

Score

3

2

0.5

2.5

2

3.5

6.5

Math 2nd semester final exam questions for 2021 – 2022

DEPARTMENT of Education and Training ………….. PRIMARY SCHOOL …….

TERM END TEST II SCHOOL YEAR 2021 – 2022MATH – GRADE 2(Time to do the test 20 minutes)
A. Quiz:
Question 1: Number to fill in the dots is: 1 hour = …….. minutes (M1- 0.5đ)
A.12 B. 20 C. 30D. 60
Verse 2: The length of the table is about 15……. The name of the unit that needs to be filled in is: (M2 – 0.5 points)
A. cm B. kmC. dmD. m
Question 3: Correctly fill in T, False fill in S: The number preceding the number 342 is: ( M1 – 0.5 points)
A. 341 B. 343
Question 4: Please circle in front of the letter the answer you think is correct
The value of the digit 8 in 287 is: (M1 – 0.5 points)
A. 800 B. 8 C.80D. 87
Question 5: Match each number with its reading: (M1 – 0.5 points)

Question 6:
a) (M3 – 0.5 points) The number of quadrilaterals in the figure is:………….figure.

a) (M1 – 0.5 points) Which figure is a cylinder? Let’s color the shapes.

B. Essay:
Verse 7: Set the calculation and then calculate (M 2- 2d)
56 + 28 362 + 245 71 – 36 206 – 123
Verse 8: Number? (M2 – 1 point)

Verse 9: Each rabbit cage has 5 rabbits. How many rabbits are there in 4 such cages? (M2 – 2 VND)
Question 10: Observe the chart and answer the questions:

a) How many animals are there in each type? Fill in the blanks with suitable words: (M1 -0.5 points)

b) What is the maximum number of children …………? Number of children ………… the least? (M2 – 0.5 VND)
c) (M3 – 0.5 VND)

Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 1
Lesson 1. Choose a letter that has a right answer:
A) Numbers 562; 625; 652 written in order from smallest to largest is:
a. 562; 625; 652
b. 625; 562; 652
c. 652; 625; 562
B) In the numbers 265; 279; 257; 297; numbers greater than 279 are:
a. 265
b. 257
c. 297
Lesson 2. Correct write D, false write S:
a. 38m + 27m = 65m
b.1m = 10dm
c. 16cm : 4 = 12cm
d.1000m = 10km
lesson 3. Continue to write in the appropriate dot:
a. 211; 212; 213; …….; …….; 216; …….; 218; 219; ……..
b. 510; 515;……..; 525; 530; …….; …….;
Lesson 4. Match each number with its reading:

Lesson 5. Number ?

Lesson 6. Enter the sign >,
a. 600 + 30 63
b. 30 : 5 : 3 twelfth
c. 100 1000
d. 400 x 2 600 + 200
Lesson 7. Set and then calculate:
a. 400 + 99……………..……………..……………..
b. 764 – 357……………..……………..……………..
Item 8. Find x:
a. 400 + x = 200 x
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
b. 295 – x = 180
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Item 9. Find the triangle
The picture below has …………. triangle.
Write the names of the triangles:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Lesson 10. The Lan family has 86 chickens and has sold 29 chickens. How many chickens do Lan’s family have left?
Solution:
…………………………………………. ………………………………………………. ……
…………………………………………. ………………………………………………. ……
…………………………………………. ………………………………………………. ……
Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 2
Lesson 1: (1 point) Fill in the blanks with suitable numbers.
a) 216; 217; 228; …………; …………;
b) 310; 320; 330; …………; …………;
Lesson 2: (1 point) Numbers: 28, 81, 37, 72, 39, 93 write the following numbers from smallest to largest:
A. 37, 28, 39, 72, 93, 81
B. 93, 81,72, 39, 37, 28
C. 28, 37, 39, 72, 81, 93
D. 39, 93, 37, 72, 28, 81
lesson 3: (1 point) Complete the following table:
Read number
Write numbers
hundred
Dozen
Unit
Seven hundred and ninety
790

……………………
935

Lesson 4: (1 point) Write the correct number in the dot:
1m = ………dm
2m 6 dm = …….dm
519cm = …….m…….cm
14m – 8m = …………
Lesson 5: (2 points) Set the calculation and then calculate:
84 + 19……………..……………..……………..
62 – 25……………..……………..……………..
536 + 243……………..……………..……………..
879 – 356……………..……………..……………..
Lesson 6: (0.5 points) Circle the letter under the colored picture number of squares.

Lesson 7: (1 point) Find x:
a) x : 4 = 8
………………………………………………………………………………
b) 4 x = 12 + 8
………………………………………………………………………………
Lesson 8: (1 point) Let ABCD quadrilateral as shown in the figure. Find the perimeter of quadrilateral ABCD.

Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Lesson 9: (1.5 points) Team One planted 350 trees, Team Two planted 140 trees less than Team One. How many trees can Team Two plant?
Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Final exam of the 2nd semester of the 2nd grade Math – Topic 3
Lesson 1: Match the correct number with the blank: (1 point)
a)
b) > 40

Lesson 2: Set calculation and then calculate (2 points)
52 + 27……………..……………..……………..
54 – 19……………..……………..……………..
33 + 59……………..……………..……………..
71 – 29……………..……………..……………..
lesson 3: Find X (2 points)
a) X – 29 = 32
………………………………………………………………………………
b) X + 55 = 95
………………………………………………………………………………
Lesson 4: (2 points) Fill in the blanks with suitable numbers:
a) 5 dm = ……. cm
40 cm = ……. dm
b) 1m = ………… cm
60 cm = …….. dm
Lesson 5: (2 points) Class 2A has a total of 28 students, arranged in 4 rows. How many students are there in each row?
Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Lesson 6 (1 point).
In the figure below:
Yes …. triangle
There are ….. the quadrilateral

Final exam of the 2nd semester of 2nd grade Math – Topic 4
Lesson 1: Mental calculation (2 pts)
2 x 6 = … 3 x 6 =…
15 : 3 = … 24 : 4 =…
27 : 3 =… 20 : 4 =…
4 x 7 =… 5 x 5 =…
Lesson 2: Set and then calculate (2pts)
356+212 857-443
…………. ………….…………..…………..…………..…………..
96-48 59+27
…………. ………….…………..…………..…………..…………..
Lesson 3: Calculate (2 pts)
5 x 4 +15=…………………………..
7 hours + 8 hours=……..
30 : 5 : 3 = ………….
24km : 4=………..
Lesson 4: Find x (1 point)
X x 5 =35
…………………….
…………………….
…………………….
x + 15 = 74
…………………….
…………………….
…………………….
Lesson 5: There are 24 crayons, divided equally among 3 groups. How many crayons are there in each group? (2 points)
Solution
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 6: Each cage has 4 rabbits. How many rabbits are there in 5 such cages?
Solution
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Lesson 7: Enter the number?
1dm = ….…cm
1m = ……. mm
10dm = ….m
10mm = ….cm
1m = ……. dm
1cm = …….mm
1000m = ….km
1km = ……. m
10cm = ….dm
1000mm = ……m
Lesson 8: Put the sign (+, -, x, 🙂 in the empty box to get the calculation right:
4

5

2
=
ten
3

5

15
=
30
Lesson 9: How many shapes are there in the figure below?
a) ………… quadrilateral.
b) ………… triangle

Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 5
Question 1: Set the calculation and then calculate (3 points)
36 + 38 53 + 47
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
100 – 65 100 – 8
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
Verse 2: Number? (1.5 VND)
a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..
b) 10 ; twelfth ; 14 ; …………. ; …………..
c) 18 ; 19 ; 20 ; ………….;……………
Question 3: Find X (1 point)
a) 35 – X = 25
……………………
……………………
……………………
b) 3 x X = 27
……………………
……………………
……………………
Question 4: I weigh 50 kg, you are 15 kg lighter than me. Ask me how many kilos – kilograms – grams?
Prize
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Question 5: Each group of 4 students has 9 such groups. How many students are there in all?
Prize
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Final exam of the 2nd term 2nd grade Math – Topic 6
Lesson 1: Calculate
453+246 = ………….
752-569 =…………..
146+725 =…………………….
972-146=…………
Lesson 2: Calculate then calculate
575 – 128
……………………
……………………
……………………
492 – 215
……………………
……………………
……………………
143 + 279
……………………
……………………
……………………
Lesson 3: Find X
a. X-428 = 176
……………………
……………………
……………………
b. X+215=772
……………………
……………………
……………………
Lesson 4: A sugar shop sold 453 kg of sugar today. In the morning sold 236kg of sugar. Ask how many kg of sugar can be sold in the afternoon?
Solution
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 5: Find two-digit numbers where the sum of the digits is 13 and the product is 36
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 6: Hoa Binh Primary School has 214 students in grades 3 and 4. The number of students in grade 3 is 119. How many 4th grade students does Hoa Binh Primary School have?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………… ………….
Please download the document file to see more detailed content

Xem thêm:  5 hạ tầng giao thông nổi bật của Tp.HCM lộ diện ngay thời điểm dịch Covid-19 hành hoành

#đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #lớp #môn #Toán

With 51 exam questions at the end of the 2nd semester of 2nd grade Math to help 2nd graders review, Practice problem solving fluently to prepare well for Maths for the upcoming 2nd semester exam.
This set of 2nd grade 2nd semester end exam questions, there are also Math 2 Kite book exam questions, with matrix tables and answers attached, will help teachers refer to prepare the 2nd term final exam for their students. me. In addition, you can refer to 39 more advanced math problems in grade 2 to get a score of 9, 10 more easily. Invite teachers and students to download for free the 2nd grade 2nd grade math final exam questions:
Exam 2nd semester Math 2 2021 – 2022 book Kite
Matrix of Math 2 semester 2 exam questions for 2021 – 2022
Competence, qualities
Number of sentences and number of points
Level 1
Level 2
Level 3
total
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Arithmetic – Quantitative – MATH SOLUTION WITH WRITTEN

Number of sentences

4

first

first

2

5

3

Sentence number

1a,c,d
2

4

1b

3.5

Score

2

2

0.5

2

2.5

4

GETIVE ELEMENTS

Number of sentences

first

2

first

2

Sentence number

7b

7a,c

Score

0.5

first

0.5

first

Statistical Factor, Probability

Number of sentences

first

first

2

first

3

Sentence number

6a

6b

6c
8

Score

0.5

0.5

first

0.5

1.5

total

Number of sentences

6

first

first

3

4

7

8

Score

3

2

0.5

2.5

2

3.5

6.5

Math 2nd semester final exam questions for 2021 – 2022

DEPARTMENT of Education and Training ………….. PRIMARY SCHOOL …….

TERM END TEST II SCHOOL YEAR 2021 – 2022MATH – GRADE 2(Time to do the test 20 minutes)
A. Quiz:
Question 1: Number to fill in the dots is: 1 hour = …….. minutes (M1- 0.5đ)
A.12 B. 20 C. 30D. 60
Verse 2: The length of the table is about 15……. The name of the unit that needs to be filled in is: (M2 – 0.5 points)
A. cm B. kmC. dmD. m
Question 3: Correctly fill in T, False fill in S: The number preceding the number 342 is: ( M1 – 0.5 points)
A. 341 B. 343
Question 4: Please circle in front of the letter the answer you think is correct
The value of the digit 8 in 287 is: (M1 – 0.5 points)
A. 800 B. 8 C.80D. 87
Question 5: Match each number with its reading: (M1 – 0.5 points)

Question 6:
a) (M3 – 0.5 points) The number of quadrilaterals in the figure is:………….figure.

a) (M1 – 0.5 points) Which figure is a cylinder? Let’s color the shapes.

B. Essay:
Verse 7: Set the calculation and then calculate (M 2- 2d)
56 + 28 362 + 245 71 – 36 206 – 123
Verse 8: Number? (M2 – 1 point)

Verse 9: Each rabbit cage has 5 rabbits. How many rabbits are there in 4 such cages? (M2 – 2 VND)
Question 10: Observe the chart and answer the questions:

a) How many animals are there in each type? Fill in the blanks with suitable words: (M1 -0.5 points)

b) What is the maximum number of children …………? Number of children ………… the least? (M2 – 0.5 VND)
c) (M3 – 0.5 VND)

Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 1
Lesson 1. Choose a letter that has a right answer:
A) Numbers 562; 625; 652 written in order from smallest to largest is:
a. 562; 625; 652
b. 625; 562; 652
c. 652; 625; 562
B) In the numbers 265; 279; 257; 297; numbers greater than 279 are:
a. 265
b. 257
c. 297
Lesson 2. Correct write D, false write S:
a. 38m + 27m = 65m
b.1m = 10dm
c. 16cm : 4 = 12cm
d.1000m = 10km
lesson 3. Continue to write in the appropriate dot:
a. 211; 212; 213; …….; …….; 216; …….; 218; 219; ……..
b. 510; 515;……..; 525; 530; …….; …….;
Lesson 4. Match each number with its reading:

Lesson 5. Number ?

Lesson 6. Enter the sign >,
a. 600 + 30 63
b. 30 : 5 : 3 twelfth
c. 100 1000
d. 400 x 2 600 + 200
Lesson 7. Set and then calculate:
a. 400 + 99……………..……………..……………..
b. 764 – 357……………..……………..……………..
Item 8. Find x:
a. 400 + x = 200 x
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
b. 295 – x = 180
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Item 9. Find the triangle
The picture below has …………. triangle.
Write the names of the triangles:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Lesson 10. The Lan family has 86 chickens and has sold 29 chickens. How many chickens do Lan’s family have left?
Solution:
…………………………………………. ………………………………………………. ……
…………………………………………. ………………………………………………. ……
…………………………………………. ………………………………………………. ……
Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 2
Lesson 1: (1 point) Fill in the blanks with suitable numbers.
a) 216; 217; 228; …………; …………;
b) 310; 320; 330; …………; …………;
Lesson 2: (1 point) Numbers: 28, 81, 37, 72, 39, 93 write the following numbers from smallest to largest:
A. 37, 28, 39, 72, 93, 81
B. 93, 81,72, 39, 37, 28
C. 28, 37, 39, 72, 81, 93
D. 39, 93, 37, 72, 28, 81
lesson 3: (1 point) Complete the following table:
Read number
Write numbers
hundred
Dozen
Unit
Seven hundred and ninety
790

……………………
935

Lesson 4: (1 point) Write the correct number in the dot:
1m = ………dm
2m 6 dm = …….dm
519cm = …….m…….cm
14m – 8m = …………
Lesson 5: (2 points) Set the calculation and then calculate:
84 + 19……………..……………..……………..
62 – 25……………..……………..……………..
536 + 243……………..……………..……………..
879 – 356……………..……………..……………..
Lesson 6: (0.5 points) Circle the letter under the colored picture number of squares.

Lesson 7: (1 point) Find x:
a) x : 4 = 8
………………………………………………………………………………
b) 4 x = 12 + 8
………………………………………………………………………………
Lesson 8: (1 point) Let ABCD quadrilateral as shown in the figure. Find the perimeter of quadrilateral ABCD.

Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Lesson 9: (1.5 points) Team One planted 350 trees, Team Two planted 140 trees less than Team One. How many trees can Team Two plant?
Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Final exam of the 2nd semester of the 2nd grade Math – Topic 3
Lesson 1: Match the correct number with the blank: (1 point)
a)
b) > 40

Lesson 2: Set calculation and then calculate (2 points)
52 + 27……………..……………..……………..
54 – 19……………..……………..……………..
33 + 59……………..……………..……………..
71 – 29……………..……………..……………..
lesson 3: Find X (2 points)
a) X – 29 = 32
………………………………………………………………………………
b) X + 55 = 95
………………………………………………………………………………
Lesson 4: (2 points) Fill in the blanks with suitable numbers:
a) 5 dm = ……. cm
40 cm = ……. dm
b) 1m = ………… cm
60 cm = …….. dm
Lesson 5: (2 points) Class 2A has a total of 28 students, arranged in 4 rows. How many students are there in each row?
Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Lesson 6 (1 point).
In the figure below:
Yes …. triangle
There are ….. the quadrilateral

Final exam of the 2nd semester of 2nd grade Math – Topic 4
Lesson 1: Mental calculation (2 pts)
2 x 6 = … 3 x 6 =…
15 : 3 = … 24 : 4 =…
27 : 3 =… 20 : 4 =…
4 x 7 =… 5 x 5 =…
Lesson 2: Set and then calculate (2pts)
356+212 857-443
…………. ………….…………..…………..…………..…………..
96-48 59+27
…………. ………….…………..…………..…………..…………..
Lesson 3: Calculate (2 pts)
5 x 4 +15=…………………………..
7 hours + 8 hours=……..
30 : 5 : 3 = ………….
24km : 4=………..
Lesson 4: Find x (1 point)
X x 5 =35
…………………….
…………………….
…………………….
x + 15 = 74
…………………….
…………………….
…………………….
Lesson 5: There are 24 crayons, divided equally among 3 groups. How many crayons are there in each group? (2 points)
Solution
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 6: Each cage has 4 rabbits. How many rabbits are there in 5 such cages?
Solution
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Lesson 7: Enter the number?
1dm = ….…cm
1m = ……. mm
10dm = ….m
10mm = ….cm
1m = ……. dm
1cm = …….mm
1000m = ….km
1km = ……. m
10cm = ….dm
1000mm = ……m
Lesson 8: Put the sign (+, -, x, 🙂 in the empty box to get the calculation right:
4

5

2
=
ten
3

5

15
=
30
Lesson 9: How many shapes are there in the figure below?
a) ………… quadrilateral.
b) ………… triangle

Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 5
Question 1: Set the calculation and then calculate (3 points)
36 + 38 53 + 47
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
100 – 65 100 – 8
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
Verse 2: Number? (1.5 VND)
a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..
b) 10 ; twelfth ; 14 ; …………. ; …………..
c) 18 ; 19 ; 20 ; ………….;……………
Question 3: Find X (1 point)
a) 35 – X = 25
……………………
……………………
……………………
b) 3 x X = 27
……………………
……………………
……………………
Question 4: I weigh 50 kg, you are 15 kg lighter than me. Ask me how many kilos – kilograms – grams?
Prize
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Question 5: Each group of 4 students has 9 such groups. How many students are there in all?
Prize
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Final exam of the 2nd term 2nd grade Math – Topic 6
Lesson 1: Calculate
453+246 = ………….
752-569 =…………..
146+725 =…………………….
972-146=…………
Lesson 2: Calculate then calculate
575 – 128
……………………
……………………
……………………
492 – 215
……………………
……………………
……………………
143 + 279
……………………
……………………
……………………
Lesson 3: Find X
a. X-428 = 176
……………………
……………………
……………………
b. X+215=772
……………………
……………………
……………………
Lesson 4: A sugar shop sold 453 kg of sugar today. In the morning sold 236kg of sugar. Ask how many kg of sugar can be sold in the afternoon?
Solution
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 5: Find two-digit numbers where the sum of the digits is 13 and the product is 36
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 6: Hoa Binh Primary School has 214 students in grades 3 and 4. The number of students in grade 3 is 119. How many 4th grade students does Hoa Binh Primary School have?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………… ………….
Please download the document file to see more detailed content

Xem thêm:  BAO THANH THIÊN: Khai Phong Kỳ Án - Tập 8

#đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #lớp #môn #Toán

With 51 exam questions at the end of the 2nd semester of 2nd grade Math to help 2nd graders review, Practice problem solving fluently to prepare well for Maths for the upcoming 2nd semester exam.
This set of 2nd grade 2nd semester end exam questions, there are also Math 2 Kite book exam questions, with matrix tables and answers attached, will help teachers refer to prepare the 2nd term final exam for their students. me. In addition, you can refer to 39 more advanced math problems in grade 2 to get a score of 9, 10 more easily. Invite teachers and students to download for free the 2nd grade 2nd grade math final exam questions:
Exam 2nd semester Math 2 2021 – 2022 book Kite
Matrix of Math 2 semester 2 exam questions for 2021 – 2022
Competence, qualities
Number of sentences and number of points
Level 1
Level 2
Level 3
total
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Arithmetic – Quantitative – MATH SOLUTION WITH WRITTEN

Number of sentences

4

first

first

2

5

3

Sentence number

1a,c,d
2

4

1b

3.5

Score

2

2

0.5

2

2.5

4

GETIVE ELEMENTS

Number of sentences

first

2

first

2

Sentence number

7b

7a,c

Score

0.5

first

0.5

first

Statistical Factor, Probability

Number of sentences

first

first

2

first

3

Sentence number

6a

6b

6c
8

Score

0.5

0.5

first

0.5

1.5

total

Number of sentences

6

first

first

3

4

7

8

Score

3

2

0.5

2.5

2

3.5

6.5

Math 2nd semester final exam questions for 2021 – 2022

DEPARTMENT of Education and Training ………….. PRIMARY SCHOOL …….

TERM END TEST II SCHOOL YEAR 2021 – 2022MATH – GRADE 2(Time to do the test 20 minutes)
A. Quiz:
Question 1: Number to fill in the dots is: 1 hour = …….. minutes (M1- 0.5đ)
A.12 B. 20 C. 30D. 60
Verse 2: The length of the table is about 15……. The name of the unit that needs to be filled in is: (M2 – 0.5 points)
A. cm B. kmC. dmD. m
Question 3: Correctly fill in T, False fill in S: The number preceding the number 342 is: ( M1 – 0.5 points)
A. 341 B. 343
Question 4: Please circle in front of the letter the answer you think is correct
The value of the digit 8 in 287 is: (M1 – 0.5 points)
A. 800 B. 8 C.80D. 87
Question 5: Match each number with its reading: (M1 – 0.5 points)

Question 6:
a) (M3 – 0.5 points) The number of quadrilaterals in the figure is:………….figure.

a) (M1 – 0.5 points) Which figure is a cylinder? Let’s color the shapes.

B. Essay:
Verse 7: Set the calculation and then calculate (M 2- 2d)
56 + 28 362 + 245 71 – 36 206 – 123
Verse 8: Number? (M2 – 1 point)

Verse 9: Each rabbit cage has 5 rabbits. How many rabbits are there in 4 such cages? (M2 – 2 VND)
Question 10: Observe the chart and answer the questions:

a) How many animals are there in each type? Fill in the blanks with suitable words: (M1 -0.5 points)

b) What is the maximum number of children …………? Number of children ………… the least? (M2 – 0.5 VND)
c) (M3 – 0.5 VND)

Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 1
Lesson 1. Choose a letter that has a right answer:
A) Numbers 562; 625; 652 written in order from smallest to largest is:
a. 562; 625; 652
b. 625; 562; 652
c. 652; 625; 562
B) In the numbers 265; 279; 257; 297; numbers greater than 279 are:
a. 265
b. 257
c. 297
Lesson 2. Correct write D, false write S:
a. 38m + 27m = 65m
b.1m = 10dm
c. 16cm : 4 = 12cm
d.1000m = 10km
lesson 3. Continue to write in the appropriate dot:
a. 211; 212; 213; …….; …….; 216; …….; 218; 219; ……..
b. 510; 515;……..; 525; 530; …….; …….;
Lesson 4. Match each number with its reading:

Lesson 5. Number ?

Lesson 6. Enter the sign >,
a. 600 + 30 63
b. 30 : 5 : 3 twelfth
c. 100 1000
d. 400 x 2 600 + 200
Lesson 7. Set and then calculate:
a. 400 + 99……………..……………..……………..
b. 764 – 357……………..……………..……………..
Item 8. Find x:
a. 400 + x = 200 x
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
b. 295 – x = 180
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
Item 9. Find the triangle
The picture below has …………. triangle.
Write the names of the triangles:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Lesson 10. The Lan family has 86 chickens and has sold 29 chickens. How many chickens do Lan’s family have left?
Solution:
…………………………………………. ………………………………………………. ……
…………………………………………. ………………………………………………. ……
…………………………………………. ………………………………………………. ……
Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 2
Lesson 1: (1 point) Fill in the blanks with suitable numbers.
a) 216; 217; 228; …………; …………;
b) 310; 320; 330; …………; …………;
Lesson 2: (1 point) Numbers: 28, 81, 37, 72, 39, 93 write the following numbers from smallest to largest:
A. 37, 28, 39, 72, 93, 81
B. 93, 81,72, 39, 37, 28
C. 28, 37, 39, 72, 81, 93
D. 39, 93, 37, 72, 28, 81
lesson 3: (1 point) Complete the following table:
Read number
Write numbers
hundred
Dozen
Unit
Seven hundred and ninety
790

……………………
935

Lesson 4: (1 point) Write the correct number in the dot:
1m = ………dm
2m 6 dm = …….dm
519cm = …….m…….cm
14m – 8m = …………
Lesson 5: (2 points) Set the calculation and then calculate:
84 + 19……………..……………..……………..
62 – 25……………..……………..……………..
536 + 243……………..……………..……………..
879 – 356……………..……………..……………..
Lesson 6: (0.5 points) Circle the letter under the colored picture number of squares.

Lesson 7: (1 point) Find x:
a) x : 4 = 8
………………………………………………………………………………
b) 4 x = 12 + 8
………………………………………………………………………………
Lesson 8: (1 point) Let ABCD quadrilateral as shown in the figure. Find the perimeter of quadrilateral ABCD.

Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Lesson 9: (1.5 points) Team One planted 350 trees, Team Two planted 140 trees less than Team One. How many trees can Team Two plant?
Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Final exam of the 2nd semester of the 2nd grade Math – Topic 3
Lesson 1: Match the correct number with the blank: (1 point)
a)
b) > 40

Lesson 2: Set calculation and then calculate (2 points)
52 + 27……………..……………..……………..
54 – 19……………..……………..……………..
33 + 59……………..……………..……………..
71 – 29……………..……………..……………..
lesson 3: Find X (2 points)
a) X – 29 = 32
………………………………………………………………………………
b) X + 55 = 95
………………………………………………………………………………
Lesson 4: (2 points) Fill in the blanks with suitable numbers:
a) 5 dm = ……. cm
40 cm = ……. dm
b) 1m = ………… cm
60 cm = …….. dm
Lesson 5: (2 points) Class 2A has a total of 28 students, arranged in 4 rows. How many students are there in each row?
Solution:
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
…………………………………………. …………
Lesson 6 (1 point).
In the figure below:
Yes …. triangle
There are ….. the quadrilateral

Final exam of the 2nd semester of 2nd grade Math – Topic 4
Lesson 1: Mental calculation (2 pts)
2 x 6 = … 3 x 6 =…
15 : 3 = … 24 : 4 =…
27 : 3 =… 20 : 4 =…
4 x 7 =… 5 x 5 =…
Lesson 2: Set and then calculate (2pts)
356+212 857-443
…………. ………….…………..…………..…………..…………..
96-48 59+27
…………. ………….…………..…………..…………..…………..
Lesson 3: Calculate (2 pts)
5 x 4 +15=…………………………..
7 hours + 8 hours=……..
30 : 5 : 3 = ………….
24km : 4=………..
Lesson 4: Find x (1 point)
X x 5 =35
…………………….
…………………….
…………………….
x + 15 = 74
…………………….
…………………….
…………………….
Lesson 5: There are 24 crayons, divided equally among 3 groups. How many crayons are there in each group? (2 points)
Solution
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 6: Each cage has 4 rabbits. How many rabbits are there in 5 such cages?
Solution
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Lesson 7: Enter the number?
1dm = ….…cm
1m = ……. mm
10dm = ….m
10mm = ….cm
1m = ……. dm
1cm = …….mm
1000m = ….km
1km = ……. m
10cm = ….dm
1000mm = ……m
Lesson 8: Put the sign (+, -, x, 🙂 in the empty box to get the calculation right:
4

5

2
=
ten
3

5

15
=
30
Lesson 9: How many shapes are there in the figure below?
a) ………… quadrilateral.
b) ………… triangle

Final exam of the 2nd semester 2nd grade Math – Topic 5
Question 1: Set the calculation and then calculate (3 points)
36 + 38 53 + 47
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
100 – 65 100 – 8
…………. ………….
…………. ………….
…………. ………….
Verse 2: Number? (1.5 VND)
a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..
b) 10 ; twelfth ; 14 ; …………. ; …………..
c) 18 ; 19 ; 20 ; ………….;……………
Question 3: Find X (1 point)
a) 35 – X = 25
……………………
……………………
……………………
b) 3 x X = 27
……………………
……………………
……………………
Question 4: I weigh 50 kg, you are 15 kg lighter than me. Ask me how many kilos – kilograms – grams?
Prize
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Question 5: Each group of 4 students has 9 such groups. How many students are there in all?
Prize
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Final exam of the 2nd term 2nd grade Math – Topic 6
Lesson 1: Calculate
453+246 = ………….
752-569 =…………..
146+725 =…………………….
972-146=…………
Lesson 2: Calculate then calculate
575 – 128
……………………
……………………
……………………
492 – 215
……………………
……………………
……………………
143 + 279
……………………
……………………
……………………
Lesson 3: Find X
a. X-428 = 176
……………………
……………………
……………………
b. X+215=772
……………………
……………………
……………………
Lesson 4: A sugar shop sold 453 kg of sugar today. In the morning sold 236kg of sugar. Ask how many kg of sugar can be sold in the afternoon?
Solution
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 5: Find two-digit numbers where the sum of the digits is 13 and the product is 36
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Lesson 6: Hoa Binh Primary School has 214 students in grades 3 and 4. The number of students in grade 3 is 119. How many 4th grade students does Hoa Binh Primary School have?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………… ………….
Please download the document file to see more detailed content

Back to top button