4 Bản nhận xét Đảng viên dự bị 2022 chuẩn nhất

Bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất 2022 là biểu mẫu bản nhận xét của Đảng viên chính thức. Bản nhận xét Đảng viên này hướng dẫn dành Đảng viên dự bị về những Ưu điểm, Khuyết điểm và những lưu ý mà Đảng viên dự bị còn mắc phải. Sau đây là mẫu bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Bản nhận xét Đảng viên dự bị sẽ là bản đánh giá, nhận xét trong suốt quá trình hoạt động, học tập của Đảng viên đó tại nơi mà họ đang hoạt động, sinh hoạt, làm việc. Mẫu nhận xét đảng viện dự bị cần soạn thảo đầy đủ các thông tin như: thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị, những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị, những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.

  • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
  • Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

1. Bản nhận xét đảng viên dự bị là gì?

Tại cơ quan hay địa phương mà bạn đang theo làm việc muốn nhận xét một đảng viên dự bị mới kết nạp thì đầu tiên bạn phải viết một mẫu đơn nhận xét đảng viên, thông qua đó Chi Ủy và Đảng Ủy nắm rõ thông tin, các ưu khuyết điểm của người đảng viên dự bị đó để đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống rồi cho ra một kết luận khách quan nhất.

2. Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?

Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.

3. Nội dung bản nhận xét đảng viên dự bị

Để có một bản nhận xét đảng viện dự bị không trái với quy định pháp luật, đầy đủ chính sách của Đảng và không vi phạm đạo đức, xã hội thì phải đảm bảo:

– Đầy đủ những thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị.

– Đầy đủ những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị.

– Những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.

4. Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công giúp đỡ

Bản nhận xét đảng viên dự bị được coi là công việc không thể thiếu trong công tác hoạt động của Chi bộ, Đảng bộ. Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ Mẫu 11-KNĐ được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công, mời các bạn tham khảo nhé.

ĐẢNG CNG SẢN VIT NAM
—————–

BẢN NHẬN XÉT
đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy ……………………………………………………

Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Đang sinh hoạt tại Chi bộ …………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……… được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ……………………………………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ………………………… trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm ………
ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(ký, ghi rõ họ và tên)

5. Bản nhận xét đảng viên dự bị 2022

Bản nhận xét Đảng viên dự bị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN NHẬN XÉT

Đảng viên dự bị

Kính gửi:

– Chi bộ: ………………………………………………………………………..

– Đảng uỷ:…………………………………………………………………..

Tôi là:………………………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………….…………

Ngày tháng năm 20 …, tôi được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị là …………………………. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

a. Về tư tưởng chính trị:

– Đồng chí ………………….. luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.

b. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

– Đồng chí luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan ,luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với đồng nghiệp,với phụ huynh, nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

c. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:

– Trong quá trình công tác đồng chí luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy đồng chí luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể đồng chí luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

d. Về tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

Khuyết điểm và những điểm cần lưu ý:

a. Khuyết điểm:

– Tinh thần phê bình và tự phê bình trước tập thể chưa cao.

– Kỹ năng ứng dụng cụng nghệ thông tin trong giảng dạy như : ………

b. Những điểm cần lưu ý:

– Cần phấn đấu, đề ra kế hoạch cụ thể cho việc nghiên cứu học hỏi cho bản thân như : ……để phục vụ công tác chuyên môn cao hơn nữa.

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ……….trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình

……. , ngày tháng năm 20….

NGƯỜI NHẬN XÉT

6. Mẫu nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 1)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..

Đảng uỷ Trường ……………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………….. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………

Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …………….

Đang sinh hoạt tại chi bộ …………………………………………………………………………………….

Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị
……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí: ………………………………………………… trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(ký, ghi rõ họ tên)

7. Mẫu nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 2)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..

Đảng uỷ …………………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………. Sinh ngày….tháng….năm….

Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …

Đang sinh hoạt tại chi bộ ………………………………………………………………………………………

Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị

……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

– Phẩm chất chính trị:

+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

– Đạo đức lối sống:

+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Năng lực công tác:

+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.

– Quan hệ quần chúng:

+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Khuyết điểm:

– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Cách viết mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị

Phần mở đầu:

– Với phần mở đầu, các bạn cần ghi đầy đủ nội dung như kính gửi chi bộ nơi mà các bạn đang sinh hoạt.

– Phần giới thiệu của đảng viên dự bị cần phải có đầy đủ họ tên, chi bộ đang sinh hoạt, thời gian được phân công theo dõi đảng viên dự bị.

– Lưu ý cần phải viết đầy đủ thông tin chính xác và ngắn gọn.

Phần nội dung chính:

– Phải có đầy đủ những nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của đảng viên chính thức về đảng viên dự bị.

– Về ưu điểm sẽ được chia thành từng nội dung nhất định, gồm các mục:

+ Phần tư tưởng chính trị.

+ Phần đạo đức lối sống.

+Phần trách nhiệm đối với công việc được giao.

+ Phần tổ chức kỷ luật.

– Về phần nhược điểm cần viết thành một nội dung lớn hoặc có thể chia thành hai mục là khuyết điểm và lưu ý.

Phần kết thúc:

Đây chính là phần cuối cùng của bản nhận xét đảng viên dự bị. Thông thường. phần này sẽ theo khuôn mẫu, các bạn có thể tham khảo tại phần mẫu ở trên.

Phải có chữ ký của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

Trên đây ABC Land đã gửi tới các bạn Bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

9. Lưu ý về bản nhận xét Đảng viên dự bị cần biết

9.1 Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?

Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.

Trong đó, những nội dung nhận xét được nêu cụ thể trong bản nhận xét đã nêu ở trên.

9.2 Khi Đảng viên dự bị chuyển nơi ở, nơi công tác, làm việc, việc phân công Đảng viên giúp đỡ thực hiện thế nào?

Việc phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị khi người này chuyển sinh hoạt đến nơi làm việc, học tập, cư trú khác được nêu tại khoản 3.10 Điều 3 Hướng dẫn 01 năm 2016 như sau:

– Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt Đảng đến: Đảng viên chuyển đi gửi kèm bản nhận xét Đảng viên dự bị để Đảng viên báo cáo cấp ủy, chi bộ nơi chuyển đến.

Tại đây, căn cứ kết quả này, chi bộ mới sẽ phân công Đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Đồng thời, Đảng viên chính thức được phân công theo dõi, giúp đỡ tại chi bộ cũ phải nộp bản nhận xét Đảng viên dự bị cho chi bộ, Đảng bộ.

Xem thêm:  Noãn nghĩa là gì

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “4 Bản nhận xét Đảng viên dự bị 2022 chuẩn nhất❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “4 Bản nhận xét Đảng viên dự bị 2022 chuẩn nhất” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “4 Bản nhận xét Đảng viên dự bị 2022 chuẩn nhất [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “4 Bản nhận xét Đảng viên dự bị 2022 chuẩn nhất” bạn nhé.

Bài viết “4 Bản nhận xét Đảng viên dự bị 2022 chuẩn nhất” được đăng bởi vào ngày 2022-04-24 13:47:04. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về 4 Bản nhận xét Đảng viên dự bị 2022 chuẩn nhất
#Bản #nhận #xét #Đảng #viên #dự #bị #chuẩn #nhất

Bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất 2022 là biểu mẫu bản nhận xét của Đảng viên chính thức. Bản nhận xét Đảng viên này hướng dẫn dành Đảng viên dự bị về những Ưu điểm, Khuyết điểm và những lưu ý mà Đảng viên dự bị còn mắc phải. Sau đây là mẫu bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Bản nhận xét Đảng viên dự bị sẽ là bản đánh giá, nhận xét trong suốt quá trình hoạt động, học tập của Đảng viên đó tại nơi mà họ đang hoạt động, sinh hoạt, làm việc. Mẫu nhận xét đảng viện dự bị cần soạn thảo đầy đủ các thông tin như: thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị, những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị, những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.
Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên
1. Bản nhận xét đảng viên dự bị là gì?
Tại cơ quan hay địa phương mà bạn đang theo làm việc muốn nhận xét một đảng viên dự bị mới kết nạp thì đầu tiên bạn phải viết một mẫu đơn nhận xét đảng viên, thông qua đó Chi Ủy và Đảng Ủy nắm rõ thông tin, các ưu khuyết điểm của người đảng viên dự bị đó để đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống rồi cho ra một kết luận khách quan nhất.
2. Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?
Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.
3. Nội dung bản nhận xét đảng viên dự bị
Để có một bản nhận xét đảng viện dự bị không trái với quy định pháp luật, đầy đủ chính sách của Đảng và không vi phạm đạo đức, xã hội thì phải đảm bảo:
– Đầy đủ những thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị.
– Đầy đủ những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị.
– Những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.
4. Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công giúp đỡ
Bản nhận xét đảng viên dự bị được coi là công việc không thể thiếu trong công tác hoạt động của Chi bộ, Đảng bộ. Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ Mẫu 11-KNĐ được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công, mời các bạn tham khảo nhé.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————–
BẢN NHẬN XÉTđảng viên dự bị
Kính gửi: Chi ủy ……………………………………………………
Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………
Đang sinh hoạt tại Chi bộ …………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……… được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ……………………………………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ………………………… trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm ………ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ(ký, ghi rõ họ và tên)

5. Bản nhận xét đảng viên dự bị 2022

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị
Kính gửi:

– Chi bộ: ………………………………………………………………………..
– Đảng uỷ:…………………………………………………………………..

Tôi là:………………………………………………………………………………………………
Đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………….…………
Ngày tháng năm 20 …, tôi được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị là …………………………. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
a. Về tư tưởng chính trị:
– Đồng chí ………………….. luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.
b. Về phẩm chất đạo đức lối sống:
– Đồng chí luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan ,luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với đồng nghiệp,với phụ huynh, nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
c. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:
– Trong quá trình công tác đồng chí luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy đồng chí luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể đồng chí luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.
– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.
d. Về tổ chức kỷ luật:
– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.
– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.
Khuyết điểm và những điểm cần lưu ý:
a. Khuyết điểm:
– Tinh thần phê bình và tự phê bình trước tập thể chưa cao.
– Kỹ năng ứng dụng cụng nghệ thông tin trong giảng dạy như : ………
b. Những điểm cần lưu ý:
– Cần phấn đấu, đề ra kế hoạch cụ thể cho việc nghiên cứu học hỏi cho bản thân như : ……để phục vụ công tác chuyên môn cao hơn nữa.
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ……….trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình

……. , ngày tháng năm 20….
NGƯỜI NHẬN XÉT

6. Mẫu nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 1)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
BẢN NHẬN XÉTĐảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..
Đảng uỷ Trường ……………………………………….
Tên tôi là: …………………………………………………….. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………
Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …………….
Đang sinh hoạt tại chi bộ …………………………………………………………………………………….
Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí: ………………………………………………… trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ(ký, ghi rõ họ tên)
7. Mẫu nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 2)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
BẢN NHẬN XÉTĐảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..
Đảng uỷ …………………………………………………
Tên tôi là: ………………………………………………. Sinh ngày….tháng….năm….
Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …
Đang sinh hoạt tại chi bộ ………………………………………………………………………………………
Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị
……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
– Phẩm chất chính trị:
+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.
– Đạo đức lối sống:
+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
– Năng lực công tác:
+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.
– Quan hệ quần chúng:
+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.
Khuyết điểm:
– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.
– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ(Ký, ghi rõ họ tên)
8. Cách viết mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị
Phần mở đầu:
– Với phần mở đầu, các bạn cần ghi đầy đủ nội dung như kính gửi chi bộ nơi mà các bạn đang sinh hoạt.
– Phần giới thiệu của đảng viên dự bị cần phải có đầy đủ họ tên, chi bộ đang sinh hoạt, thời gian được phân công theo dõi đảng viên dự bị.
– Lưu ý cần phải viết đầy đủ thông tin chính xác và ngắn gọn.
Phần nội dung chính:
– Phải có đầy đủ những nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của đảng viên chính thức về đảng viên dự bị.
– Về ưu điểm sẽ được chia thành từng nội dung nhất định, gồm các mục:
+ Phần tư tưởng chính trị.
+ Phần đạo đức lối sống.
+Phần trách nhiệm đối với công việc được giao.
+ Phần tổ chức kỷ luật.
– Về phần nhược điểm cần viết thành một nội dung lớn hoặc có thể chia thành hai mục là khuyết điểm và lưu ý.
Phần kết thúc:
Đây chính là phần cuối cùng của bản nhận xét đảng viên dự bị. Thông thường. phần này sẽ theo khuôn mẫu, các bạn có thể tham khảo tại phần mẫu ở trên.
Phải có chữ ký của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.
Trên đây ABC Land đã gửi tới các bạn Bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.
9. Lưu ý về bản nhận xét Đảng viên dự bị cần biết
9.1 Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?
Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.
Trong đó, những nội dung nhận xét được nêu cụ thể trong bản nhận xét đã nêu ở trên.
9.2 Khi Đảng viên dự bị chuyển nơi ở, nơi công tác, làm việc, việc phân công Đảng viên giúp đỡ thực hiện thế nào?
Việc phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị khi người này chuyển sinh hoạt đến nơi làm việc, học tập, cư trú khác được nêu tại khoản 3.10 Điều 3 Hướng dẫn 01 năm 2016 như sau:
– Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt Đảng đến: Đảng viên chuyển đi gửi kèm bản nhận xét Đảng viên dự bị để Đảng viên báo cáo cấp ủy, chi bộ nơi chuyển đến.
Tại đây, căn cứ kết quả này, chi bộ mới sẽ phân công Đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Đồng thời, Đảng viên chính thức được phân công theo dõi, giúp đỡ tại chi bộ cũ phải nộp bản nhận xét Đảng viên dự bị cho chi bộ, Đảng bộ.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Môi trường quản trị tổ chức

#Bản #nhận #xét #Đảng #viên #dự #bị #chuẩn #nhất

Bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất 2022 là biểu mẫu bản nhận xét của Đảng viên chính thức. Bản nhận xét Đảng viên này hướng dẫn dành Đảng viên dự bị về những Ưu điểm, Khuyết điểm và những lưu ý mà Đảng viên dự bị còn mắc phải. Sau đây là mẫu bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Bản nhận xét Đảng viên dự bị sẽ là bản đánh giá, nhận xét trong suốt quá trình hoạt động, học tập của Đảng viên đó tại nơi mà họ đang hoạt động, sinh hoạt, làm việc. Mẫu nhận xét đảng viện dự bị cần soạn thảo đầy đủ các thông tin như: thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị, những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị, những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.
Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên
1. Bản nhận xét đảng viên dự bị là gì?
Tại cơ quan hay địa phương mà bạn đang theo làm việc muốn nhận xét một đảng viên dự bị mới kết nạp thì đầu tiên bạn phải viết một mẫu đơn nhận xét đảng viên, thông qua đó Chi Ủy và Đảng Ủy nắm rõ thông tin, các ưu khuyết điểm của người đảng viên dự bị đó để đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống rồi cho ra một kết luận khách quan nhất.
2. Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?
Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.
3. Nội dung bản nhận xét đảng viên dự bị
Để có một bản nhận xét đảng viện dự bị không trái với quy định pháp luật, đầy đủ chính sách của Đảng và không vi phạm đạo đức, xã hội thì phải đảm bảo:
– Đầy đủ những thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị.
– Đầy đủ những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị.
– Những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.
4. Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công giúp đỡ
Bản nhận xét đảng viên dự bị được coi là công việc không thể thiếu trong công tác hoạt động của Chi bộ, Đảng bộ. Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ Mẫu 11-KNĐ được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công, mời các bạn tham khảo nhé.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————–
BẢN NHẬN XÉTđảng viên dự bị
Kính gửi: Chi ủy ……………………………………………………
Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………
Đang sinh hoạt tại Chi bộ …………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……… được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ……………………………………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ………………………… trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm ………ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ(ký, ghi rõ họ và tên)

5. Bản nhận xét đảng viên dự bị 2022

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị
Kính gửi:

– Chi bộ: ………………………………………………………………………..
– Đảng uỷ:…………………………………………………………………..

Tôi là:………………………………………………………………………………………………
Đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………….…………
Ngày tháng năm 20 …, tôi được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị là …………………………. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
a. Về tư tưởng chính trị:
– Đồng chí ………………….. luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.
b. Về phẩm chất đạo đức lối sống:
– Đồng chí luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan ,luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với đồng nghiệp,với phụ huynh, nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
c. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:
– Trong quá trình công tác đồng chí luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy đồng chí luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể đồng chí luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.
– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.
d. Về tổ chức kỷ luật:
– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.
– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.
Khuyết điểm và những điểm cần lưu ý:
a. Khuyết điểm:
– Tinh thần phê bình và tự phê bình trước tập thể chưa cao.
– Kỹ năng ứng dụng cụng nghệ thông tin trong giảng dạy như : ………
b. Những điểm cần lưu ý:
– Cần phấn đấu, đề ra kế hoạch cụ thể cho việc nghiên cứu học hỏi cho bản thân như : ……để phục vụ công tác chuyên môn cao hơn nữa.
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ……….trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình

……. , ngày tháng năm 20….
NGƯỜI NHẬN XÉT

6. Mẫu nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 1)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
BẢN NHẬN XÉTĐảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..
Đảng uỷ Trường ……………………………………….
Tên tôi là: …………………………………………………….. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………
Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …………….
Đang sinh hoạt tại chi bộ …………………………………………………………………………………….
Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí: ………………………………………………… trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ(ký, ghi rõ họ tên)
7. Mẫu nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 2)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
BẢN NHẬN XÉTĐảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..
Đảng uỷ …………………………………………………
Tên tôi là: ………………………………………………. Sinh ngày….tháng….năm….
Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …
Đang sinh hoạt tại chi bộ ………………………………………………………………………………………
Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị
……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
– Phẩm chất chính trị:
+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.
– Đạo đức lối sống:
+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
– Năng lực công tác:
+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.
– Quan hệ quần chúng:
+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.
Khuyết điểm:
– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.
– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ(Ký, ghi rõ họ tên)
8. Cách viết mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị
Phần mở đầu:
– Với phần mở đầu, các bạn cần ghi đầy đủ nội dung như kính gửi chi bộ nơi mà các bạn đang sinh hoạt.
– Phần giới thiệu của đảng viên dự bị cần phải có đầy đủ họ tên, chi bộ đang sinh hoạt, thời gian được phân công theo dõi đảng viên dự bị.
– Lưu ý cần phải viết đầy đủ thông tin chính xác và ngắn gọn.
Phần nội dung chính:
– Phải có đầy đủ những nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của đảng viên chính thức về đảng viên dự bị.
– Về ưu điểm sẽ được chia thành từng nội dung nhất định, gồm các mục:
+ Phần tư tưởng chính trị.
+ Phần đạo đức lối sống.
+Phần trách nhiệm đối với công việc được giao.
+ Phần tổ chức kỷ luật.
– Về phần nhược điểm cần viết thành một nội dung lớn hoặc có thể chia thành hai mục là khuyết điểm và lưu ý.
Phần kết thúc:
Đây chính là phần cuối cùng của bản nhận xét đảng viên dự bị. Thông thường. phần này sẽ theo khuôn mẫu, các bạn có thể tham khảo tại phần mẫu ở trên.
Phải có chữ ký của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.
Trên đây ABC Land đã gửi tới các bạn Bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.
9. Lưu ý về bản nhận xét Đảng viên dự bị cần biết
9.1 Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?
Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.
Trong đó, những nội dung nhận xét được nêu cụ thể trong bản nhận xét đã nêu ở trên.
9.2 Khi Đảng viên dự bị chuyển nơi ở, nơi công tác, làm việc, việc phân công Đảng viên giúp đỡ thực hiện thế nào?
Việc phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị khi người này chuyển sinh hoạt đến nơi làm việc, học tập, cư trú khác được nêu tại khoản 3.10 Điều 3 Hướng dẫn 01 năm 2016 như sau:
– Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt Đảng đến: Đảng viên chuyển đi gửi kèm bản nhận xét Đảng viên dự bị để Đảng viên báo cáo cấp ủy, chi bộ nơi chuyển đến.
Tại đây, căn cứ kết quả này, chi bộ mới sẽ phân công Đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Đồng thời, Đảng viên chính thức được phân công theo dõi, giúp đỡ tại chi bộ cũ phải nộp bản nhận xét Đảng viên dự bị cho chi bộ, Đảng bộ.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Vốn thị trường 1 là gì

#Bản #nhận #xét #Đảng #viên #dự #bị #chuẩn #nhất

Bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất 2022 là biểu mẫu bản nhận xét của Đảng viên chính thức. Bản nhận xét Đảng viên này hướng dẫn dành Đảng viên dự bị về những Ưu điểm, Khuyết điểm và những lưu ý mà Đảng viên dự bị còn mắc phải. Sau đây là mẫu bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.
Bản nhận xét Đảng viên dự bị sẽ là bản đánh giá, nhận xét trong suốt quá trình hoạt động, học tập của Đảng viên đó tại nơi mà họ đang hoạt động, sinh hoạt, làm việc. Mẫu nhận xét đảng viện dự bị cần soạn thảo đầy đủ các thông tin như: thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị, những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị, những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.
Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên
1. Bản nhận xét đảng viên dự bị là gì?
Tại cơ quan hay địa phương mà bạn đang theo làm việc muốn nhận xét một đảng viên dự bị mới kết nạp thì đầu tiên bạn phải viết một mẫu đơn nhận xét đảng viên, thông qua đó Chi Ủy và Đảng Ủy nắm rõ thông tin, các ưu khuyết điểm của người đảng viên dự bị đó để đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống rồi cho ra một kết luận khách quan nhất.
2. Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?
Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.
3. Nội dung bản nhận xét đảng viên dự bị
Để có một bản nhận xét đảng viện dự bị không trái với quy định pháp luật, đầy đủ chính sách của Đảng và không vi phạm đạo đức, xã hội thì phải đảm bảo:
– Đầy đủ những thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị.
– Đầy đủ những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị.
– Những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.
4. Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công giúp đỡ
Bản nhận xét đảng viên dự bị được coi là công việc không thể thiếu trong công tác hoạt động của Chi bộ, Đảng bộ. Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ Mẫu 11-KNĐ được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công, mời các bạn tham khảo nhé.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————–
BẢN NHẬN XÉTđảng viên dự bị
Kính gửi: Chi ủy ……………………………………………………
Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………
Đang sinh hoạt tại Chi bộ …………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm ……… được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ……………………………………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ………………………… trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm ………ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ(ký, ghi rõ họ và tên)

5. Bản nhận xét đảng viên dự bị 2022

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị
Kính gửi:

– Chi bộ: ………………………………………………………………………..
– Đảng uỷ:…………………………………………………………………..

Tôi là:………………………………………………………………………………………………
Đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………….…………
Ngày tháng năm 20 …, tôi được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị là …………………………. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
a. Về tư tưởng chính trị:
– Đồng chí ………………….. luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.
b. Về phẩm chất đạo đức lối sống:
– Đồng chí luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan ,luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.
– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với đồng nghiệp,với phụ huynh, nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
c. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:
– Trong quá trình công tác đồng chí luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy đồng chí luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể đồng chí luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.
– Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.
d. Về tổ chức kỷ luật:
– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.
– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.
Khuyết điểm và những điểm cần lưu ý:
a. Khuyết điểm:
– Tinh thần phê bình và tự phê bình trước tập thể chưa cao.
– Kỹ năng ứng dụng cụng nghệ thông tin trong giảng dạy như : ………
b. Những điểm cần lưu ý:
– Cần phấn đấu, đề ra kế hoạch cụ thể cho việc nghiên cứu học hỏi cho bản thân như : ……để phục vụ công tác chuyên môn cao hơn nữa.
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ……….trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình

……. , ngày tháng năm 20….
NGƯỜI NHẬN XÉT

6. Mẫu nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 1)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
BẢN NHẬN XÉTĐảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..
Đảng uỷ Trường ……………………………………….
Tên tôi là: …………………………………………………….. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………
Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …………….
Đang sinh hoạt tại chi bộ …………………………………………………………………………………….
Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí: ………………………………………………… trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ(ký, ghi rõ họ tên)
7. Mẫu nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 2)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
BẢN NHẬN XÉTĐảng viên dự bị
Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..
Đảng uỷ …………………………………………………
Tên tôi là: ………………………………………………. Sinh ngày….tháng….năm….
Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …
Đang sinh hoạt tại chi bộ ………………………………………………………………………………………
Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị
……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
Ưu điểm:
– Phẩm chất chính trị:
+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.
– Đạo đức lối sống:
+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
– Năng lực công tác:
+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.
– Quan hệ quần chúng:
+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.
Khuyết điểm:
– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.
– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ(Ký, ghi rõ họ tên)
8. Cách viết mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị
Phần mở đầu:
– Với phần mở đầu, các bạn cần ghi đầy đủ nội dung như kính gửi chi bộ nơi mà các bạn đang sinh hoạt.
– Phần giới thiệu của đảng viên dự bị cần phải có đầy đủ họ tên, chi bộ đang sinh hoạt, thời gian được phân công theo dõi đảng viên dự bị.
– Lưu ý cần phải viết đầy đủ thông tin chính xác và ngắn gọn.
Phần nội dung chính:
– Phải có đầy đủ những nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của đảng viên chính thức về đảng viên dự bị.
– Về ưu điểm sẽ được chia thành từng nội dung nhất định, gồm các mục:
+ Phần tư tưởng chính trị.
+ Phần đạo đức lối sống.
+Phần trách nhiệm đối với công việc được giao.
+ Phần tổ chức kỷ luật.
– Về phần nhược điểm cần viết thành một nội dung lớn hoặc có thể chia thành hai mục là khuyết điểm và lưu ý.
Phần kết thúc:
Đây chính là phần cuối cùng của bản nhận xét đảng viên dự bị. Thông thường. phần này sẽ theo khuôn mẫu, các bạn có thể tham khảo tại phần mẫu ở trên.
Phải có chữ ký của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.
Trên đây ABC Land đã gửi tới các bạn Bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.
9. Lưu ý về bản nhận xét Đảng viên dự bị cần biết
9.1 Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?
Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.
Trong đó, những nội dung nhận xét được nêu cụ thể trong bản nhận xét đã nêu ở trên.
9.2 Khi Đảng viên dự bị chuyển nơi ở, nơi công tác, làm việc, việc phân công Đảng viên giúp đỡ thực hiện thế nào?
Việc phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị khi người này chuyển sinh hoạt đến nơi làm việc, học tập, cư trú khác được nêu tại khoản 3.10 Điều 3 Hướng dẫn 01 năm 2016 như sau:
– Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt Đảng đến: Đảng viên chuyển đi gửi kèm bản nhận xét Đảng viên dự bị để Đảng viên báo cáo cấp ủy, chi bộ nơi chuyển đến.
Tại đây, căn cứ kết quả này, chi bộ mới sẽ phân công Đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Đồng thời, Đảng viên chính thức được phân công theo dõi, giúp đỡ tại chi bộ cũ phải nộp bản nhận xét Đảng viên dự bị cho chi bộ, Đảng bộ.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button