1 3/4 bằng bao nhiêu

8 và 3 phần 4 + 4 và 1 phần 5 – 3 và 3 phần 4 bằng bao nhiêu ?

tính júp mình nhé

Được cập nhật 20 tháng 9 2017 lúc 22:29

Đề đây phải ko bn?

(8frac{3}{4}+4frac{1}{5}-3frac{3}{4})

ko hiểu tai sao lại 8 và 3 phần 4 thế là thế nào

=35/4+21/5-15/4

cậu biết quy đồng phân số rồi đúng không thế thì tự mình quy đồng đi mình viết ra phân số rồi đó bạn k giúp mình nhé mình cũng học lớp 5 nhưng không có thời gian mình nhiều bài lắm

Mình có vài bài toán nâng cao muốn hỏi các bạn nha các bạn biết giải phần nào thì giải nha !! cô mình cho 14 bài , vài bài mình ko hiểu các bạn giúp mình nhé!!

bài 4: so sánh

5 phần 2 và 3 phần 7 phân số nào lớn hơn ?

3 phần 8 và 4 phần 3 phân số nào lớn hơn ?

3 phần 4 và 3 phần 2phân số nào lớn hơn?

bài 5:

2= 34 phần ……..?

bài 6: rút gọn cácphân số sau:

3 phần 9 , 9 phần 12 , 8 phần 18 , 60 phần 36 , 17 phần 34, 17 phần 51, 35 phần 100 ,  25 phần 100 , 8 phần 1000, 24 phần 30 , 18 phần 54 , 72 phần 42

bài 7:quy đồng mẫu số các phân số sau:

3 phần 9 và 1 phần 3 ,  2 phần 8 và 3 phần 4 ,   3 phần 8 và 4 phần 24 , 4 phần 9 và 2 phần 5 , 12 phần 11 và 5 phần 6, 3 phần 9 và 4 phần 3 ,  3 phần 27 và 4 phần 9

bài 8: tính

21 phần 30 trừ 11 phần 30

bài 9 : tính :

4 + 3 phần 2

2 phần 5 + 1 phần 3

5 phần 6 + 4

bài 10:rút gọn rồi tính :

25 phần 50 + 1 phần 4

bài 11 : tính

4 phần 5 x 2 phần 3

4 x 1 phần 5

8 phần 7 x 4

bài 12 : tính bằng cách thuận tiện nhất:

4 phần 12 + 3 phần 12+ 6 phần 12

4 phần 5 x 3 + 4 phần 5 x 2

3 phần 7 + 4 phần 9 + 4 phần 7 + 5 phần 9

22 phần 5 x12 x 5 phần 22

Bài 13: tìm x

1 phần 2 + x = 5 phần 6

x -1 phần 5 =3 phần 10

3 phần 10 + x =1 phần 2

x + 1 phần 4 = 3 phần 8

bài 14: tính giá trị biểu thức

7 phần 20 – ( 5 phần 8 – 2 phần 5)

5 phần 6 + ( 5 phần 9 – 1 phần 4)

giúp mình nhé !!!!

Được cập nhật 19 tháng 7 2020 lúc 7:44

5/2 lớn hơn 3/7

4/3 lớn hơn.

3/2 lớn hơn.

3/9=1/3

9/12=3/4

8/18=1/4

60/36=10/6

17/34=1/2

17/51=1/3

35/100=7/25

25/100=1/4

8/1000=1/125

24/30=8/10

18/54=1/3

72/42=24/14=12/7

Xin lỗi vì ko giải hết cho cậu nhưng mình phải đi ngủ đây.Hôm sau minh giải mốt phần còn lại cho

Bài 4:

(frac{5}{2})>(frac{3}{7}),(frac{3}{8})<(frac{4}{3}),(frac{3}{4})<(frac{3}{2})

Bài 5:

2=(frac{34}{17})

Bài 6:

(frac{3}{9})=(frac{1}{3}),(frac{9}{12})=(frac{3}{4}),(frac{60}{36})=(frac{5}{3}),(frac{17}{34})=(frac{1}{2}),(frac{17}{51})=(frac{1}{3}),(frac{35}{100})=(frac{7}{20}),(frac{25}{100})=(frac{1}{4}),(frac{8}{1000})=(frac{1}{125}),(frac{24}{30})=(frac{4}{5}),(frac{18}{54})=(frac{1}{3}),(frac{72}{42})=(frac{12}{7}).

Bài 7:

(frac{3}{9}=frac{3.1}{9.1}=frac{3}{9},frac{1}{3}=frac{1.3}{3.3}=frac{3}{9})

(frac{2}{8}=frac{2.1}{8.1}=frac{2}{8},frac{3}{4}=frac{3.2}{4.2}=frac{6}{8})

(frac{3}{8}=frac{3.3}{8.3}=frac{9}{24},frac{4}{24}=frac{4}{24})

(frac{4}{9}=frac{4.5}{9.5}=frac{20}{45},frac{2}{5}=frac{2.9}{5.9}=frac{18}{45})

(frac{3}{9}=frac{3}{9},frac{4}{3}=frac{4.3}{3.3}=frac{12}{9})

(frac{3}{24}=frac{1}{8}=frac{1.9}{8.9}=frac{9}{72},frac{4}{9}=frac{4.8}{9.8}=frac{32}{72})

Bài 8:

(frac{21}{30}-frac{11}{30}=frac{21-11}{30}=frac{10}{30}=frac{1}{3})

Bài 9:

(4+frac{3}{2}=frac{4}{1}+frac{3}{2}=frac{8}{2}+frac{3}{2}=frac{11}{2})

(frac{2}{5}+frac{1}{3}=frac{6}{15}+frac{5}{15}=frac{11}{15})

(frac{5}{6}+4=frac{5}{6}+frac{24}{6}=frac{29}{6})

Bài 10:

(frac{25}{50}+frac{1}{4}=frac{1}{2}+frac{1}{4}=frac{2}{4}+frac{1}{4}=frac{3}{4})

Baif11:

(frac{4}{5}.frac{2}{3}=frac{8}{15})

(4.frac{1}{5}=frac{4}{5})

(frac{8}{7}.4=frac{32}{7})

Bài 12:

(frac{4}{12}+frac{3}{12}+frac{6}{12}=frac{4+3+6}{12}=frac{13}{12})

(frac{4}{5}.3+frac{4}{5}.2=frac{4}{5}.left(3+2right)=frac{4}{5}.6=frac{24}{5})

(frac{3}{7}+frac{4}{9}+frac{4}{7}+frac{5}{9}=left(frac{3}{7}+frac{4}{7}right)+left(frac{4}{9}+frac{5}{9}right)=1+1=2)

(frac{22}{5}.12.frac{5}{22}=left(frac{22}{5}.frac{5}{22}right).12=1.12=12)

Bài 13:

(frac{1}{2}.x=frac{5}{6} x=frac{5}{6}:frac{1}{2}=frac{5}{3})

(x-frac{1}{5}=frac{3}{10} x=frac{3}{10}+frac{1}{5} x=frac{1}{2})

(frac{3}{10}+x=frac{1}{2} x=frac{1}{2}-frac{3}{10} x=frac{1}{5})

(x+frac{1}{4}=frac{3}{8} x=frac{3}{8}-frac{1}{4} x=frac{1}{8})

Bài 14:

(frac{7}{20}-left(frac{5}{8}-frac{2}{5}right) =frac{7}{20}-frac{9}{40}=frac{5}{40}=frac{1}{8})

(frac{5}{6}+left(frac{5}{9}-frac{1}{4}right) =frac{5}{6}+frac{11}{36} =frac{41}{36})

h mik nhé

mấy bài này dễ

nhưng nhiều lười

chịu khó siêng năng đi làm đượcliền

mở sách giáo khoa lớp 4 ra chuyên về phân số hay lên mạng hỏi sẻ có ngay

Tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lý nhất

Xem thêm:  Mobile nghĩa tiếng Việt là gì

A) 6 và 4 phần 5 – ( 1 và 2 phần 3 + 3 và 4 phần 5 )

B) ( 19 và 5 phần 8 : 7 phần 12 – 13 và 1 phần 4 : 7 phần 12 ) × 4 phần 5

Được cập nhật 13 tháng 4 2019 lúc 13:46

A)6 và 4/5-(1 và 2/3+3 và 4/5)

=6+4/5-1-2/3-3-4/5

=(6-1-3)+(4/5-4/5)-2/3

=2-2/3=1 và 1/3

B)[(19+5/8/7/12)-(13+1/4/7/12)]X4/5

=[(19-13)+(5/8/7/12-1/4/7/12)]X4/5

=[6+3/8/7/12]X4/5

=[6+9/14]X4/5

=93/14 X4/5=186/35

nhớ

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) 4 phần 12, 1 phần 5; -4 phần 15

b) -7 phần 10; 1 phần 2 ; -4 phần 15

c) -5 phần 14; 3 phần 20; -4 phần 21

d) 4 phần 18; 1 phần 5; -6 phần 15

Ghi rõ mẫu số chung và nhân cho bao nhiêu nhé. Mình cần gấp ai làm nhanh mình dùng 3 nick tick nhá

Được cập nhật 8 tháng 2 2018 lúc 1:01

a)4/12=1.5/12.5=5/60

1/5=1.12/5.12=5/60

-4/15=-4.4/15.4=-16/60

b)-7/10=-7.3/10.3=-21/30

1/2=1.15/2.15=15/30

-4/15=-4.2/15.2=-8/30

c)-5/14=-5.30/14/30=150/420

3/20=3.21/20.21=63/420

-4/21=-4.20/21.20=-80/420

d)4/18=4.5/18.5=20/90

1/5=1.18/5.18=18/90

-6/15=-6.6/15.6=-36/90

(a) {4over12}={4.5over12.5}={20over60})

({1over5}={1.12over5.12}={12over60})

({-4over15}={-4.4over15.5}={-16over60})

b)({-7over10}={-7.3over10.3}={-21over20})

({1over2}={1.15over2.15}={15over30})

({-4over15}={-4.2over15.2}={-8over30})

c)({-5over14}={-5.30over14.30}={-150over420})

({3over20}={3.21over20.21}={63over420})

({-4over21}={-4.20over21.20}={-80over420})

d)({4over18}={4.5over18.5}={20over90})

({1over18}={1.18over5.18}={18over90})

({-6over15}={-6.6over15.6}={-36over90})

Nói lời giữ lời nha ^_^……….Mệt wá……..

tính tổng

3 phần 16 cộng 5 phần 6

-2 phần 3 cộng 4 phần 7

-4 phần 9 cộng 7 phần -12

6 phần -7 cộng 3

6 phần -25 cộng -9 phần 25

1 phần 8 cộng -5 phần 8

11 phàn 13 cộng -14 phàn 39

7 phần 14 cộng 9 phần -36

-12 phần 32 cộng -21 phần 35

-15 phần 24 cộng 18 phần -42

các bạn giúp mình nhé mình đang cần gấp và các bạn giúp mìnhghi cách tính ra nhé mình cảm ơn trước

Được cập nhật 30 tháng 6 lúc 9:46

mình cũng bó tay . com rồi bạn nhé .

mk ko biết, xin lỗi nha, mk chơi mini world đây

Trả lời

Dài lắm tính ko hết

Các bạn ơi giúp mình nhé 3 phần 5 + 3 phần 4 + 5 phần 8 + 1 phần 2 các bạn tính bằng cách thuận tiện nha

Được cập nhật 15 tháng 4 2017 lúc 17:24

(3/5+5/8)+(3/4+1/2)=49/40+5/4=99/40

Bài 1 : Tính hợp lí:

1) 13 và 2 phần 5 -(18 phần 23- 2 và 6 phần 10)

2) 22 4 và 5 phần 7- (8,91+1,09)

3) 3- 1 phần 5 + 3 phần 10 phần 2+ 1 phần 4- 3 phần 5

4) 5 và 2 phần 7 . 8 phần 11 + 5 và 2 phần 7 . 5 phần 11 – 5 và 2 phần 7 . 2 phần 11

Tìm X

1) ( 2 và 3 phần 4- 1 và 4 phần 5)x = 1

2) 2 và 1 phần 4 ( x – 7 và 1 phần 3) = 1,5

3)(12 và 7 phần 18- 10 và 13 phần 18) : – 1 và 7 phần 33:8 phần 11 =1 và 2 phần 3

4) ( 1 – 3 phần 10- x) : ( 19 phần 10 – 1 – 2 phần 5) + 4 phần 5 = 1

5) | 2x +1| = 7

6) 3 |x +1| + 1= 28

7) x ( x -1) = 0

8) ( 2x – 4) . ( x + 2) = 0

9) x mũ 2 ( x mũ 2 + 1)= 0

10) ( x mũ 2 – 9) . (3x +7) = 0

11) ( x mũ 2 + 4) . ( 8 – 3x) = 0

12)2 ( 2x – 3) – 5(3x- 6)= (5-x)

13) -5( x-4) – 2( 4x + 8= – 12 (x + 13)

bÀI 3: Cho a ; b; c; d thuộc Z. Chúng minh đẳng thức sau

1) a( b+c) – b ( a- c) = (a + b) c

2) a ( b -c) – a(b + d) = -a( c + d)

3) ( a + b ) (c+d) -(a +d) (b+c)=(a-c) ( d-b)

Bài 4 tính tổng

1) 1 phần 5. 6 + 1 phần 6.7 + 1 phần 7.8+ ….+ 1 phần 24. 25

Xem thêm:  'Vua tôm' Sáu Ngoãn chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm bền vững

2)2 phần 1.3+ phần 3 .5 + 2 phần 5.7+…..+2 phần 99. 101

3) 5 mũ 2 phần 1.6+ 5 mũ 2 phần 6.11+ 5 mũ 2 phần 11.16+ 5 mũ 2 phần 16. 21+ 5 mũ 2 phần 21. 26 + 5 mũ 2 phần 26. 31

4)3 phần 1.3 + 3 phần 3.5 + 3 phần 5.7+…+ 3 phần 49. 51

5) 1 phần 7 + 1 phần 91 + 1 phàn 247 +1phần 475 + 1 phần 775+ 1 phần 1477

Bài 5: Một lớp học có 48 hs xếp loại văn hóa giỏi, khá , TB. Số hs trung bình chiếm 5 phần 12 số hs cả lớp. Số hs khá bằng 4 phần số hs còn lại.

a)Tính số hs mỗi loại?

b) Tính ti số phần trăm của số hs mỗi loại so với số hs cả lớp?

Bài 6: Cho góc COD = 80 độ. Vẽ tia OE nằm giữa hai tia OC và OD : Góc COE= 60 đọ. Vẽ tia phân giác

a) Tính góc EOF?

b) CMR : OE là phân giác của góc DOF?

Bài 7 Viết các lũy thừa sau dưới dạng lũy thừa của cùng 1 cơ số?

a) ( 3 mũ 2) mũ 3 ; (3 mũ 3) mũ 2; 9 mũ 8; 7 mũ 6 ; 81 mũ 10

b) (5 mũ 3) mũ 2 ; (5 mũ 4) mũ 3; 25 mũ 5 ; 125 mũ 14

Bài 8: So sánh

a) 5 mũ 28 và 26 mũ 14

b) 5 mũ 30 và 124 mũ 10

c) 31 mũ 11 và 17 mũ 14

d) 4 mũ 21 và 64 mũ 7

Bài 9: Cho AB = 4 cm. Vẽ hai đường tròn (A; 2,5cm)và ( B; 3 cm) cắt nhau tại P và Q . Đoạn AB cắt ( B; 3 m) tại C và cắt ( A; 2, 5 cm) tại D

a) so sánh BP và BQ ; APvà AQ?

b) CMR: D là tung điểm của BC?

Các bạn giúp mình nhanh nhé, mai mình phải đi học nên cần gấp Bạn nafogiai hết mik tick cho nhé. Cảm ơn!

Nênđợi aiđó giải hết 2 3 bài xong rồi mớiđăng tiếp những bài còn lại, chứ dài vậy giải hơi nản =)))

Bài 1:1,(13frac{2}{5}-left(frac{18}{32}-2frac{6}{10}right))(=frac{67}{5}-left(frac{9}{16}-frac{13}{5}right))(Chuyển hỗn số thành p/số và rút gọn hai số trong ngoặc luôn)(=frac{67}{5}-left(frac{-163}{80}right))(=frac{246}{16})2,(22.4frac{5}{7}-left(8.91+1,09right))(Phần 2 viết vầy cóđúng không vậy ? Nếu sai thì kêu chị sửa nhé)(=22.frac{33}{7}-10)(=frac{726}{7}-10)(=frac{656}{7})3,Chỗ ”3 phần 10 phần 2” là sao :v ?4,(5frac{2}{7}.frac{8}{11}+5frac{2}{7}.frac{5}{11}-5frac{2}{7}.frac{2}{11})(=frac{37}{7}.frac{8}{11}+frac{37}{7}.frac{5}{11}-frac{37}{7}.frac{2}{11})(Chuyển hỗn sốthành p/số)(=frac{37}{7}.left(frac{8}{11}+frac{5}{11}-frac{2}{11}right))(Dùng tính chất phân phối)(=frac{37}{7}.frac{11}{11})(=frac{37}{7}.1=frac{37}{7})

Bài 1:2,(22-4frac{5}{7}-left(8,91+1,09right))(=22-frac{33}{7}-10)(=frac{121}{7}-10)(=frac{51}{7})3,(frac{3-frac{1}{5}+frac{3}{10}}{2+frac{1}{4}-frac{3}{5}})(=frac{frac{14}{5}+frac{3}{10}}{frac{9}{4}-frac{3}{5}})(=frac{frac{31}{10}}{frac{33}{20}})(=frac{3,1}{1,65})(=frac{62}{33})(Nếu muốn thì có thểđể như vầy, còn không thìđể như p/số có số thập phânấy)

Tìm X

X- ( 1 phần 4 + 1 phần 8 ) = 5 phần 8

X x(nhân)3 phần 4 = 1 phần 5 x 9 phần 8

X : 1 phần 7 = 9 phần 3 : 1 và 1 phần 2

giúp mình nhé mai noppoj bài rồi

Được cập nhật 3 tháng 3 2018 lúc 13:09

X đầu tiên : 32 phần 32

X thứ hai : 36 phần 120

X thứ ba : 18 phần 21

X – ((frac{1}{4})+(frac{1}{8})) =(frac{5}{8})

X –   (frac{3}{8})      = (frac{5}{8})

X               = (frac{5}{8})+(frac{3}{8})

X               =    1

X x(frac{3}{4})=(frac{1}{5})x(frac{9}{8})

X x(frac{3}{4})=  (frac{9}{40})

X       =   (frac{9}{40}):(frac{3}{4})

X       =      (frac{10}{3})

X :(frac{1}{7})=(frac{9}{3}):(1frac{1}{2})

Xem thêm:  Tiểu học trong tiếng Anh là gì

X :(frac{1}{7})=(frac{9}{3})x(frac{3}{2})

X :  (frac{1}{7})=   2

X        =   2 x (frac{1}{7})

X         =

X – ( 1/4 + 1/8) = 5/8

X –    3/8    = 5/8

X           = 5/8 + 3/8

X           = 1

giúp mình mấy bài nhé ^^

1.Tìm x

a, 2 phần 3 x + 1 phần 2 =1 phần 10      b,2 phần 3 x + 1 phần năm = 7 phần 10

c,(3 và 4 phần 5 – 2 nhân x)nhân 1 và 1 phần 3 = 5 và 5 phần 7               d,x phần 7 = 6 phần -21

2.Thực hiện phép tính

a,(3 phần 8 + -1 phần 4 + 5 phần 12) : (chia) 2 phần 3        b, -5 phần 7 x (nhân) 2 phần 11 + -5 phần 7 x 9 phần 11 + 1 và 5 phần 7

c, 0,25 : (10,3 – 9,8) – 3 phần 4                  d,3 phần 4 + 1 phần 5 : -7 phần 10

Nhìn nó hơi ảo ảo nhưng các bạn nhìn kĩ là ra phần thì các bạn cứ cho là 5 trên 7 là hiểu vì máy mình ko ghi đc phân số cảm ơn nếu các bạn giúp nhé ^^

Bài 1:

a) 2/3x + 1/2 = 1/10

2/3x = -2/5

x= -3/5

b) 2/3x + 1/5 = 7/10

2/3x= 1/2

x= 3/4

c)(left(3frac{4}{5}-2xright)cdot1frac{1}{3}=5frac{5}{7})

(left(frac{19}{5}-2xright)cdotfrac{4}{3}=frac{40}{7})

(frac{19}{5}-2x=frac{30}{7})

(2x=-frac{17}{35})

(x=-frac{17}{70})

d) x/7 = 6/-21

=> -21x = 42

x= -2

Bài 2:

a) [3/8 +(-1/4) + 5/2] : 2/3

= (3/8 – 2/8 + 20/8) :2/3

= 21/8 : 2/3

= 63/16

b) -5/7* 2/11 + (-5/7) *9

= -10/77 – 45/7

= 485/77

c) 0,25 : (10,3 – 9,8) -3/4

= 0,25 : 0,5 – 0,75

= 0,5 – 0,75

= -0,25

d)(frac{3}{4}+frac{1}{5}:left(-frac{7}{10}right))

= 3/4 – 2/7

= 13/28

Cậuvui lòng kiểm tra lại đề trước khi xem phần giải ở dưới mỗi câunhé. Tại tớ sợ tớ chép sai đề.

Câu a bài 2 là 5 phần 12 cậu ơi :))

câu a,b bài 2 bạn thiếu

câu a là + 5/12 ko phải 5/2

câu b là 9/11 + 1 và 5 phần 7 chứ ko phải mỗi nhân với 9 không :v

Bạn làm lại 2 câu đấy thôi đc ko cảm ơn bạn nhiêu ^^

Bài 1:cho ba số 6;8;24

a)Tìm số x sao cho x cùng với 3 số trên tạo thành 1 tỉ lệ thức

b)Có thể lập được bao nhiêu tỉ lệ thức

Bài 2:cho tỉ lệ thức 3x-y phần x+y=3 phần 4.tính x phần y

Bài 3:Tìm x;y;z

a)x=y phần 5=z phần 2 và 3x-5y+2z=-54

b)x-1 phần 2=-2 phần 3=z-3 phần 4 và x-2y+3z=14

Bài 4:Tìm x;y;z

a)x^3 phần 8=y^3 phần 64=z^3 phần 216 va x^2+y^3+z^3

b)x/y/z=3/4/5 và x^n2+y^2-3z^2=-236

Bài 5:Tìm t1,t2,…,t9 biết     t1-1 phần 9=t2-2 phần 8=…..=t9-9 phần 1 và t1+t2+…..+t9=180

Bài 6:Số học sinh lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với 10,9,8.Số học sinh lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7B là 5 em. hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh

Bài 7:có 3 tủ sách đựng tất cả 2250 cuốn. nếu chuyển 100 cuốn từ tủ 1 sang tử 3 thì số sách ở tủ 1,2,3 tỉ lệ với 16,15,14.hỏi trước khi chuyển mỗi tủ có bao nhiêu cuốn sách

Làm nhanh giúp mình nhé. Thứ 3 phải nộp rồi

Được cập nhật 3 tháng 10 2016 lúc 0:56

Back to top button